Obecné zastupiteľstvo

 

Poslanci obecného zastupiteľstva v Pečovskej Novej Vsi na funkčné obdobie 2022-2026  a ich poslanecké obvody


 

fotkaMgr. Viera Horňáková

Poslanecký obvod č. 1 – ulica Hlavná 1-12, 88-116, Na Hliník, Za Majerom

kontakt:

 

 


 

fotkaIng. Radoslav Lipjanec

Poslanecký obvod č. 2 – ulica Ľutinská, Záhradná

kontakt:

 

 


 

fotkaBc. Mária Bečaverová

Poslanecký obvod č. 3 – ulica Na Dujave, Za Ľutinkou

kontakt:

 

 


 

fotkaJán Antol 

Poslanecký obvod č. 4 – ulica Kvetná, Na Trubalovec

kontakt: 0907 108 708

 

 


 

fotkaMartin Šoltýs

Poslanecký obvod č. 5 – ulica Rómska

kontakt:

 

 


 

fotkaIng. Gabriela Kochanová

Poslanecký obvod č. 6 – ulica Mlynská, Orgovánová

kontakt:

 

 


 

fotkaJúlia Čerkalová

Poslanecký obvod č. 7 – ulica Hlavná 13-87, Poľský dvor, Na Pečovec

kontakt:

 

 


 

fotkaPeter Novický 

Poslanecký obvod č. 8 – ulica Kostolná, Školská

kontakt: peter.novicky84@gmail.com

 

 


 

fotkaIng. Štefan Tall

Poslanecký obvod č. 9 – ulica Jabloňová, Na Rybníkoch, Južná

kontakt:

 

 


§ 11  Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
a) podľa osobitného zákona.10b)
(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života obce a zvolávať zhromaždenia obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1,
r) upravovať podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného zastupiteľstva podľa § 10 ods. 2 prvej vety, ako aj o odmeňovaní ich členov.