Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) platné na území obce Pečovská Nová Ves

Rok 2024

VZN č. 1/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Pečovská Nová Ves (ruší sa VZN č. 1/2023)

 

Rok 2023

VZN č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Pečovská Nová Ves (ruší sa VZN č. 5/2015)

VZN č. 2/2023 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pečovská Nová Ves (ruší sa VZN č. 47/2008, VZN č. 5/2016 a VZN č. 1/2022)

VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves  (ruší sa VZN č. 5/2022)

 

Rok 2022

VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (ruší sa VZN č. 1/2021)

VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (ruší sa VZN č. 1/2022)

VZN č. 3/2022 obce Pečovská Nová Ves o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby (ruší sa VZN č. 1/2020 a VZN č. 2/2020)

VZN č. 4/2022 o podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves, ktorým sa mení VZN č. 2/2021

VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves (ruší sa VZN č. 2/2019)

VZN č. 6/2022 obce Pečovská Nová Ves o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2023 (ruší sa VZN č. 3/2021)

 

Rok 2021

VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves

VZN č. 3/2021 obce Pečovská Nová Ves o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022

 

Rok 2020

VZN  č. 1/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby 

VZN č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020

VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2021

VZN č. č. 4/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Pečovská Nová Ves

 

Rok 2002

VZN 21/2002 o chove, vodeni a drzani psov

Rok 2005

VZN 31/2005 o poskytnutí jednorázového príspevku pri narodení dvojčiat

Rok 2006

VZN 35/2006 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

VZN 39/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Rok 2008

VZN 46/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 47/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN 48/2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Pečovská Nová Ves

Rok 2009

VZN 52/2009 o organizovani spolocneho stravovania

VZN 53/2009 o udrziavani cistoty poriadku

VZN 56/2009 o úhradách za sociálne služby

VZN 57/2009 o zasadach hospodarenia s majetkom obce

VZN 58/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 46/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 59/2009 ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Rok 2010

VZN 62/2010 urcenie nazvu novej ulice

VZN 65/2010 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, ktorého zriaďovateľom je obec

Rok 2011

VZN 1/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 46/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 2/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 46/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 5/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

Rok 2012

VZN 1/2012 poziarny poriadok obce

Rok 2013

VZN 1/2013 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Rok 2014

VZN 1/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane a referenda na území obce Pečovská Nová Ves.

VZN 2/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 46/2008 zo dňa 15.10.2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v znení VZN č. 2/2011 zo dňa 14.10.2011.

VZN 4/2014 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN 6/2014 o podmienkach predaja na trhovych miestach

Rok 2015

VZN 1/2015 o urceni skolskeho obvodu

VZN 2/2015 o vyske uhrady v sj

VZN 3/2015 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016

VZN 4/2015 o originalnych dotaciach 2016

VZN 5/2015 o zapise deti

Rok 2016

VZN 1/2016 o nakladani s odpadmi

VZN 2/2016 o miestnych daniach a poplatkoch

VZN 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby

VZN 4/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

VZN 5/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec

Rok 2017

VZN 1/2017 o organizovaní miestneho referenda

VZN 2/2017 o poskytovani jednorazoveho prispevku pri narodeni dvoch a viac deti

VZN 3/2017 vyhlásenie záväznej časti UPNO zmeny a doplnky 1    časť C. Záväzná časť 2017   8.1.VPS   9.Schema

VZN 4/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2018

VZN 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves na kalendárny rok 2018

Rok 2018

VZN 01/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

VZN 02/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves

VZN 03/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

Rok 2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad na území obce Pečovská Nová Ves

VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020

Novela VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020