Jún 2019

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
JÚN 2019
26.06.2019 Ministerstvo vnútra SR Zmluva č. 21/2019/2337 o poskytnutí príspevku na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch 19.06.2019 zmluva_21_2019_2337_mv_sr
v CRZ zverejnená 19.06.2019, účinná 20.06.2019
18.06.2019 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 13.06.2018 – Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves 13.06.2019 dodatok1_k_zmluve_o_dielo_swietelsky_slovakia
18.06.2019 ÚPSVaR Prešov Dodatok č. 1 k dohode č. 19/37/52A/44 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 12.06.2019 dodatok1_k_dohode_19_37_52a_44
v CRZ zverejnený 12.06.2019, účinný 13.06.2019
18.06.2019 Environmentálny fond Bratislava Zmluva č. 134143 08U01 o poskytnutí podpory formou dotácie – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 02 Splašková kanalizácia 29.05.2019 zmluva_134143_08u01_environmentalny_fond
v CRZ zverejnená 29.05.2019, účinná 30.05.2019

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
JÚN 2019
120/2019 výroba betónu na opravu vojnového hrobu BETON GARONE, s.r.o. Pečovská Nová Ves 28.06.2019
119/2019 dodanie betónu pre výstavbu denného stacionára BETON GARONE, s.r.o. Pečovská Nová Ves 28.06.2019
118/2019 celoročná objednávka štrku HT SH, s.r.o. Sabinov 28.06.2019
117/2019 odborná prehliadka komínov Stanislav Štec – KOMÍN – SERVIS, Prešov 28.06.2019
116/2019 stavebný materiál PIL-STAV, s.r.o. Sabinov 28.06.2019
115/2019 prenájom debnenia INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 28.06.2019
114/2019 knižné tituly do obecnej knižnice IKAR, a.s. Bratislava 28.06.2019
113/2019 vypracovanie žiadosti o NFP – Modernizácia verejného osvetlenia Ekoslov Consulting, s.r.o. Prešov 28.06.2019
112/2019 prezentačné video o obci Ing. Martin Nagy – MANGO VIDEO STUDIO, Janovík 26.06.2019
111/2019 portrét prezidentky SR Tlačová agentúra SR, Bratislava 24.06.2019
110/2019 doprava betónových dielcov P.I.S. invest s.r.o., Vranov nad Topľou 18.06.2019
109/2019 betónové platne a stĺpy na oplotenie denného stacionára P.I.S. invest s.r.o., Vranov nad Topľou 18.06.2019
108/2019 odborná prehliadka elektrickej prípojky Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT Prešov 17.06.2019
107/2019 programovacie práce na webe pecovska.sk BAJAN company, s.r.o. Stará Ľubovňa 17.06.2019
106/2019 záhradný stojan, substrát, okrasné rastliny Miroslav Dujava, Jakovany 14.06.2019
105/2019 drevené hranoly PIL-STAV, s.r.o. Sabinov 11.06.2019
104/2019 obedové menu pre účastníkov konferencie – Dedičstvo starých mám bez hraníc Sangria, s.r.o. Pečovská Nová Ves 03.06.2019
103/2019 všeobecný materiál PIL-STAV, s.r.o. Sabinov 03.06.2019

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
JÚN 2019
31819 OF2019026 Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov revízna správa NN prípojok – Hlavná 33, Na Rybníkoch 479, Kostolná 64 144,00 € 01.07.2019
31719 02/2019 KLUB MLADÝCH mesta Hanušovce nad Topľou kultúrne vystúpenie počas osláv MDŽ 100,00 € 01.07.2019
31619 190060 PILSTAV SK s.r.o. Sabinov drevené hranoly 433,14 € 25.06.2019
31519 54190063 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 06/2019 924,92 € 25.06.2019
31419 FV190046 Alexander Baran AlBa Geo, Zborov vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena (vodovodné potrubie) Mlynská, Ľutinská 327,00 € 25.06.2019
31319 3171900317 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 06/2019 435,54 € 25.06.2019
VPD 5596 2219038113 IKAR, a.s. Bratislava knihy do obecnej knižnice 313,94 € 28.06.2019
VPD 5574 6611916967 Slovak Telekom, a.s. Bratislava vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení – Prestavba MK na ul. Rómskej 16,99 € 24.06.2019
VPD 5573 6611917039 Slovak Telekom, a.s. Bratislava vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení – Rozšírenie vodovodu Hlavná 16,99 € 24.06.2019
VPD 5562 193190961 MICHLOVSKÝ, s.r.o. Piešťany vyjadrenie o existencii PTZ Orange – Rozšírenie vodovodu Hlavná, Prestavba MK na ul. Rómskej 30,00 € 18.06.2019
D 519 8402534469 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn – vyúčtovanie 01.01.2019 – 31.05.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 -439,30 € 21.06.2019
D 419 8300012729 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava storno faktúry 8648569382 – plyn 01.06.2019 – 30.06.2019 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum  -516,00 € 24.06.2019
D 319 8300012805 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava storno faktúry 8648569566 – plyn 01.06.2019 – 30.06.2019 – tehelňa  -64,00 €  24.06.2019
D 219 8300012804 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava storno faktúry 8648569933 – plyn 01.06.2019 – 30.06.2019 -prev.budova OcÚ – Na Pečovec 802 -158,00 € 17.06.2019
31219 20190007 Michal Petrík – STAV-PET, Lipany vypracovanie PD – Obnova obecného priemyselného parku v obci Pečovská Nová Ves 9 950,00 € 21.06.2019
31119 7/2019 Miroslav Dujava, Jakovany záhradný stojan, substrát, okrasné rastliny 645,32 € 21.06.2019
31019 FV190019 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov všeobecný pracovný materiál 115,13 € 20.06.2019
30919 7294118461 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.05.2019 – 31.05.2019 – komunitné centrum 160,74 € 20.06.2019
30819 7293762214 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.05.2019 – 31.05.2019 – VO Za Majerom 39,02 € 20.06.2019
30719 7293762213 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.05.2019 – 31.05.2019 – ul. Kostolná 24,44 € 20.06.2019
30619 7293762212 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.05.2019 – 31.05.2019 – VO Hlavná 130, Na Dujave 530,11 € 20.06.2019
30519 7292914114 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.05.2019 -31.05.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 45,16 € 20.06.2019
30419 7292914113 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.05.2019 – 31.05.2019 – Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch 236,54 € 20.06.2019
30319 7292914112 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.05.2019 – 31.05.2019 – obecný úrad – Hlavná 64 169,74 € 20.06.2019
30219 O190052 TORYSA plus, s.r.o. Sabinov ubytovanie 7 osôb – účastníkov záverečnej konferencie – Dedičstvo starých mám bez hraníc 199,90 € 20.06.2019
30119 1900280 BAJAN company s.r.o., Stará Ľubovňa programovacie práce na webe pecovska.sk 36,00 € 20.06.2019
30019 1/06/2019 Gmina Sieniawa (Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie, PL autobusová preprava účastníkov záverečnej konferencie – Dedičstvo starých mám bez hraníc na trase Sieniawa – Pečovská Nová Ves a späť 652,88 € 20.06.2019
29919 FV190025 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves II. etapa sociálneho zariadenia 2 478,22 € 14.06.2019
29819 FV190024 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves II. etapa sociálneho zariadenia 9 776,77 € 14.06.2019
29719 0519/02 emowa s.r.o., Prešov preklady textov SK – PL – publikácia – Dedičstvo starých mám bez hraníc 826,50 € 14.06.2019
29619 FV190074 Sangria, s.r.o. Pečovská Nová Ves obedové menu pre 27 účastníkov záverečnej konferencie – Dedičstvo starých mám bez hraníc 162,00 € 14.06.2019
29519 FV190073 Sangria, s.r.o. Pečovská Nová Ves ubytovanie 21 osôb – účastníkov záverečnej konferencie – Dedičstvo starých mám bez hraníc 378,00 € 14.06.2019
29419 FV190072 Sangria, s.r.o. Pečovská Nová Ves zabezpečenie cateringu pre záverečnú konferenciu – Dedičstvo starých mám bez hraníc 500,00 € 14.06.2019
29319 8400011782 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn – vyúčtovanie 01.01.2019 – 31.05.2019 – OcÚ, zdrav. stred., prev.vzdel.centrum 908,89 € 14.06.2019
29219 8402534468 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn – vyúčtovanie 01.01.2019 – 31.05.2019 – tehelňa 75,94 € 14.06.2019
29119 2019059 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 05/2019  – Únia žien 330,00 € 11.06.2019
29019 2019058 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 05/2019 – futbal 288,70 € 11.06.2019
28919 FVP190029 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves kanalizačný materiál 87,10 € 11.06.2019
28819 419110889 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov servisná prehliadka motorového vozidla IVECO – DHZ 164,38 € 11.06.2019
28719 44/2019 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov za mesiac 05/2019 330,48 € 07.06.2019
28619 2019169 Združenie obcí hornej Torysy, Lipany náklady na pracovnú cestu – 30. snem ZMOS 200,87 € 07.06.2019
28519 8234354055 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 05/2019 – obecný úrad 46,73 € 07.06.2019
28419 5119 ADIN, s.r.o. Prešov vydanie, grafické spracovanie a tlač SL-PL publikácie – Dedičstvo starých mám bez hraníc 4 853,20 € 07.06.2019
28319 FV190332 MASTAF, s.r.o. Sabinov silikónová farba 243,84 € 07.06.2019
28219 FV190318 MASTAF, s.r.o. Sabinov stavebný materiál 38,99 € 07.06.2019
28119 3117190653 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 05/2019 1 924,31 € 07.06.2019
28019 3171900281 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 05/2019 642,33 € 07.06.2019
27919 1462019 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice dlažba, schody, striešky 984,23 € 07.06.2019
27819 FV190171 PIL-STAV, s.r.o. Sabinov stavebný materiál 40,90 € 07.06.2019
27719 3091924953 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 06/2019 1 656,00 € 03.06.2019
27619 1900023920 WI-NET s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za mesiac 06/2019 – obecný úrad 30,00 € 07.06.2019
27519 8648569933 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.06.2019 – 30.06.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 158,00 € 07.06.2019
27419 8648569566 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.06.2019 – 30.06.2019 – tehelňa 64,00 € 07.06.2019
27319 8648569382 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.06.2019 – 30.06.2019 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum 516,00 € 07.06.2019
27219 5511828087 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 06/2019 – stavebný úrad 23,50 € 07.06.2019
27119 5511822797 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 06/2019 – komunitná práca 16,00 € 07.06.2019
27019 5511817315 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 06/2019 – terénna sociálna práca 32,80 € 07.06.2019
26919 5511818485 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 06/2019 – technické oddelenie 40,50 € 07.06.2019
26819 5511823967 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 06/2019 – starosta 25,50 € 07.06.2019
26719 5511822388 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 06/2019 – mobilný internet 14,99 € 07.06.2019
26619 5511822020 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 06/2019 – zástupca starostu 25,00 € 07.06.2019
26519 5511822697 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 06/2019 – prednosta OcÚ 30,00 € 07.06.2019
26419 193001662 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za mesiac 06/2019 – komunitné centrum 12,50 € 07.06.2019
26319 2019086 CBR s.r.o. Sabinov asfaltovanie prekopávok na MK v obci 974,74 € 03.06.2019
26219 1019060308 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 06/2019 42,00 € 03.06.2019
26119 6/2019 WM audio s.r.o. Pečovská Nová Ves zapožičanie kostýmov – Deň detí 160,00 € 03.06.2019
26019 5/2019 o.z. NA DOSKE, Kapušany divadelné prestavenie “Snehulienka” – Deň detí 250,00 € 03.06.2019