Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 16 ks drevín, ktoré rastú na pozemkoch C KN parc. č. 884/1 a 555 v k. ú. Pečovská Nová Ves

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 16 ks drevín, ktoré rastú na pozemkoch C KN parc. č. 884/1 a 555 v k. ú. Pečovská Nová Ves

Oznamujeme Vám, že Mesto  Sabinov ako orgán ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, začalo dňa 09.11.2021 na základe žiadosti Obce Pečovská Nová Ves, Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. Žiadosť sa týka 16 ks drevín, ktoré rastú na pozemkoch CKN parc. č. 884/1  a 555 k. ú. Pečovská Nová Ves.

Správny orgán podľa ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou v predmetnej veci. Ústne pojednávanie sa uskutoční dňa 29.11.2021  (pondelok) o 9:30 hod. so stretnutím pozvaných účastníkov na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves.

Mesto Sabinov-Nariadenie ústneho konania na výrub -Pečovská Nová Ves