Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín, ktoré rastú na pozemku C KN 884/1 v k.ú. Pečovská Nová Ves

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín, ktoré rastú na pozemku C KN 884/1 v k.ú. Pečovská Nová Ves

Oznamujeme Vám, že Mesto  Sabinov ako orgán ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, začalo dňa 20.09.2021 na základe žiadosti Obce Pečovská Nová Ves, Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. Žiadosť sa týka 5 ks drevín (4x smrek a 1x lipa), ktoré rastú na pozemku CKN parc. č. 884/1 k. ú. Pečovská Nová Ves.

Správny orgán podľa ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou v predmetnej veci. Ústne pojednávanie sa uskutoční dňa 30.09.2021  (štvrtok) o 09,00 hod. so stretnutím pozvaných účastníkov na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves.

Mesto Sabinov-Nariadenie ústneho konania na výrub – obec Pečovská Nová Ves