Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, ktorá rastie na pozemku C KN 884/1 k.ú. Pečovská Nová Ves

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, ktorá rastie na pozemku C KN 884/1 k.ú. Pečovská Nová Ves

Oznamujeme Vám, že Mesto  Sabinov ako orgán ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, začalo dňa 24.09.2021 na základe žiadosti Obce Pečovská Nová Ves, Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. Žiadosť sa týka 1 ks vŕby, ktorá rastie na pozemku CKN parc. č. 884/1 k. ú. Pečovská Nová Ves.

Správny orgán podľa ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou v predmetnej veci. Ústne pojednávanie sa uskutoční dňa 05.10.2021  (utorok) o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných účastníkov na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves.

Mesto Sabinov-Nariadenie ústneho konania na výrub vŕby – obec Pečovská Nová Ves