Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania

Mesto Sabinov ako miestne a vecne príslušný správny orgán podľa § 13, ods. 4 a § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 a § 6 zákona č. 71/1967  Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny v zmysle § 2 písm. f) Zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov oznamuje, že z podnetu Obce Pečovská Nová Ves podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa začalo konanie vo veci výrubu 32 ks dreviny druhu vŕba s obvodom kmeňa 42 – 110 cm a krovité porasty o plošnej výmere cca 2000 m2, ktoré sa nachádzajú na pozemku CKN p. č. 1471/15 (okolie cesty III/3183 v časti Bukovec po hranicu k. ú. s obcou Ľutina) k. ú. Pečovská Nová Ves.

V súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní § 21 ods. 1 Mesto Sabinov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 20.01.2017 (piatok) o 9.30 hod. so stretnutím pozvaných účastníkov na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi.

Oznámenie o začatí konania v súbore pdf   oznamenie_o_zacati_konania_vyrub_drevin_vrby_krovie