Oznámenie o začatí stavebného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves na pozemku parc. č. C-KN 780/38; 780/68; 780/65; 700/3 a E-KN 13/9 katastrálne územie Pečovská Nová Ves v rozsahu stavby: SO 03 – miestna komunikácia na ul. Jabloňová, SO 04 – miestna komunikácia na ul. Na Pečovec – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_mk_pnv_jablonova_na_pecovec