Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením – predĺženie termínu na dokončenie stavby: Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves na pozemku parc. č. KN-C 780/38; 780/68; 780/65; 700/3 a E-KN 13/9 katastrálne územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_o_zmene_stavby_mk_na_pecovec