Oznámenie o začatí územného konania – Pečovská Nová Ves, 4 BD – NN vedenie – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Pečovská Nová Ves, 4 BD – NN vedenie – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby – Pečovská Nová Ves, 4 BD – NN vedenie, v rozsahu stavby SO 01 NN rozvody, SO 02 Odberné elektrické zariadenie na pozemku parc. č. KN-C 1544/16; 1544/32; 1544/47; 1544/35; 1544/38; 1544/39; 1544/40; 1544/36; 1544/37 katastrálne územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_pecovska_nova_ves_4_bd_nn_vedenie