Oznámenie o začatí územného konania – Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za Majerom parc. č. 1100/59 – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za Majerom parc. č. 1100/59 – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby – Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za Majerom parc. č. 1100/59 na pozemku parc. č. KN-C 1100/104; 1103/2; 1100/113 katastrálne územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_prelozka_stl_plynovodu_pnv_za_majerom_pc_1100_59