Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Lom a ložisko Pečovská Nová Ves – Ochranný protipovodňový val – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Lom a ložisko Pečovská Nová Ves – Ochranný protipovodňový val – verejná vyhláška

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06  Ľubotice oznamuje verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania na povolenie vodnej stavby: “Lom a ložisko Pečovská Nová Ves”, objekt Ochranný protipovodňový val a nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 23.08.2023 o 10.00 hod. so stretnutím na OcÚ Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_vodopravneho_konania_ochranny_protipovodnovy_val_pehaes