Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu – verejná vyhláška

Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu – verejná vyhláška

Upovedomenie o predložení odvolania proti rozhodnutiu Obce Pečovská Nová Ves č. 115/2022-30/Mp-03 zo dňa 03.05.2022 vo veci vydania dodatočného stavebného povolenia na rozostavanú stavbu “Prestavba rodinného domu” na pozemku parc. č. C KN 818/2; 819 (E KN 217/4) k.ú. Pečovská Nová Ves, odvolaciemu orgánu – na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 081 92  Prešov – verejná vyhláška

v súbore pdf  upovedomenie_o_predlozeni_odvolania_proti_dsp_prestavba_rd_na_pozemku_818_2_819_odvolaciemu_organu