Územné rozhodnutie – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a využívaní územia pre stavbu – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves na pozemkoch parc.č. KN-C 1082/4; 780/38; 700/3; 780/65; 780/68; KN-E 13/9 katastrálne územie Pečovská Nová Ves v rozsahu stavby: SO 02 miestna komunikácia na ul. Mlynská, SO 03 – miestna komunikácia na ul. Jabloňová, SO 04 – miestna komunikácia na ul. Na Pečovec – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_mk_pnv_mlynska_jablonova_na_pecovec