Zápisnica z rokovania OZ 15.10.2021 hlasovaním per rollam