Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Pečovská Nová Ves – parcely registra C KN parcelné číslo 1471/26 o výmere 97 m2 v katastrálnom území Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rímskokatolícku farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  zamer_predaja_pozemku_1471_26_osobitny_zretel