Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Pečovská Nová Ves

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Pečovská Nová Ves

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Pečovská Nová Ves – pomernej časti parcely registra “C” KN parcelné číslo 1100/82 v katastrálnom území Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

v súbore pdf  zamer_predaja_pomernej_casti_pozemku_1100_82_osobitny_zretel