Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Pečovská Nová Ves

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Pečovská Nová Ves

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Pečovská Nová Ves – parcely registra KN-C 1494/21 o výmere 201 m2, zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves, ktorá vznikla geometrickým plánom na oddelenie pozemku p.č. 1494/21, č. 298/2021 zo dňa 6.10.2021

v súbore pdf  zamer_prenajmu_pozemku_1494_21 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Pečovská Nová Ves – nebytových priestorov o výmere 79 m2 v budove Zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79, Pečovská Nová Ves za účelom vykonávania zdravotnej starostlivosti

v súbore pdf  zamer_prenajmu_nebytovych_priestorov_v_budove_zdravotneho_strediska_pnv