Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Pečovská Nová Ves – budúcej parcely registra KN-C 922/6 o výmere 14 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

v súbore pdf  zamer_predaja_pozemku_922_6_osobitny_zretel

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Pečovská Nová Ves – pomernej časti parcely registra KN-E 674/10 o výmere 167 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

v súbore pdf  zamer_predaja_pozemku_674_10_osobitny_zretel_1

v súbore pdf  zamer_predaja_pozemku_674_10_osobitny_zretel_2