História obce / History of the Village

A A A

Prvotné osídlenie a stredovek

Podľa archeologických údajov bolo na terajšom území obce Pečovská Nová Ves osídlenie už v paleolite v období gravittien. Z názvu obce „Nová Ves”, (Wyfolu, Wyfalu, Újfalu) je zrejme, vznikla vedľa staršej osady – Starej Vsi, ktorou bol pravdepodobne dnešný Sabinov. Obdobie vzniku Novej Vsi je predpokladaný na 11. storočie, z iných zdrojov sa možno dozvedieť, že obec vznikla až v 13. storočí.

Písomné doklady dokazujú, že Novu Vsou viedla krajinská cesta, ktorá sa tiahla celým údolím Torysy. Pri ceste nad dedinou bol zásek, neskôr brána pri ktorej sa od 13.storočia vyberalo mýto. Pečovská Nová Ves sa prvýkrát spomína (vtedy ešte ako nová Ves) v listine kráľa Belu IV. Z 23. februára 1248. O Novú Ves mal šľachtic Mičko, ktorý v roku 1319 požiadal kráľa Karola Róberta p jej darovanie. Kráľ súhlasil a potvrdil darovanie Novej Vsi a udelil novému majiteľov právo vyberať mýto.

V druhej polovici 16. storočia rozkvitalo remeselníctvo. Obyvatelia pestovali pšenicu, jačmeň a ovos. Väčšinu obyvateľov Novej Vsi tvorili Slováci, menšiu časť Nemci. K rozvoju obce prispel aj nový rod Péchyovcov, ktorý sa tu usadil po stavovských povstaniach.

Do 18. storočia boli v obci katolíci aj evanjelici. V rokoch 1720-1760 sa v Pečovskej novej Vsi usadili prvé rodiny Židov  Cigánov. Židia boli majetnejší, preto si kupovali domy a pozemky priamo v obci. Vytvorili si svoju náboženskú obec.

1.Svetová vojna

Prvá svetová vojna ešte viac prehĺbila chudobu ťažké sociálne pomery. Nakoľko mala Pečovská Nová Ves zvláštne strategické postavenie, chystali sa tu veľké obranné zákopy, od ich realizácie sa však napokon upustilo. Veľký vplyv malo aj vyhlásenie Maďarskej republiky rád. Maďarská Červená armáda vo svojom postupe 9. júna 1919 zmocnila Sabinova a okolitých obcí: Šarišské Michaľany, Ostrovany, Orkucany, Ražňany a Pečovská Nová Ves. Delostrelectvo maďarskej Červenej armády ostreľovalo Pečovskú Novú Ves pomocou pancierovaného vlaku, zhoreli pri tom kaštiele Antala Péchyho  a pani Feričky. Obyvatelia obce sa spolu s dobytkom ukrývali viac ako tri týždne na Majdane.

2.svetová vojnakostol sv. Jana Nepomuckeho

V rokoch 2.svetovej vojny nacistická armáda vybudovala v obci silné obranné postavenie. Pred dedinou smerom k Sabinovu boli zamínované polia. Zákopové pásmo sa tiahlo od „Skalky“ až po Torysu. Na výkopových prácach sa podieľali aj obyvatelia Pečovskej Novej Vsi. Rýchly postup jednotiek 4. ukrajinského frontu od Bardejova a Prešova v ktorom bojovali oddiely sovietskej Červenej armády a 1. Československého armádneho zboru neumožnili nemeckej armáde stiahnuť včas posily do vopred vybudovaného obranného postavenia a tak sa postupujúce jednotky stretli s menším odporom nacistickej armády. 17, januára 1945 bola vyhlásená všeobecná mobilizácia, ktorá sa vzťahovala na všetkých mužov, ostatní obyvatelia odišli do susedných obcí. Nemeckú obranu sa podarilo prelomiť 21. januára 1945. Z civilného obyvateľstva prišla o život jedna  žena a tri boli zranené. Pri bojoch zahynula 32 nemeckých vojakov a asi 64 vojakov Červenej armády. Padlých vojakov pochovali do spoločného hrobu na miestnom cintoríne, Vojakov červenej armády v roku 1948 exhumovali a premiestnili na centrálny vojenský cintorín. Boje spôsobili obci značné materiálne škody.

Povojnové obdobie

5.marca 1945 sa v troch miestnostiach Péchyovského kaštieľa začalo opäť vyučovať. V roku 1949 vzniklo v obci Jednotné roľnícke družstvo (JRD) o desať rokov neskôr už zdržovalo 70% roľníkov z obce. V rokoch 1944-1968 sa vybudovali v obci miestne komunikácie a chodníky. V roku 1950 bolo v obci zriadené prvé kino Tokajík v ktorom sa 1. februára 1951 uskutočnilo prvé filmové predstavenie. Od roku 1958 sa futbalové zápasy hrali na novom ihrisku pri železničnej stanici. Vznikol závod na výrobu stavebného materiálu PREFA, v roku 1969 začal v obci svoju činnosť závod na výrobu Tehál a v roku 1976 sa začala s výstavbou nákupného strediska.

Obdobie po páde komunizmu:

Po nežnej revolúcii v roku 1989 zanikli Miestné národné výbory (MNV) a začala vznikať miestna a územná samospráva. V obci prebehla jej plynofikácia, začala sa výstavba vodovodu a kanalizácie. Postavil sa Dom nádeje, nová farská budova ako aj kaplnka M. Goretti v rómskej osade. Obecný úrad sa presťahoval do reprezentatívnych priestorov klasicistickej kúrie, ktorá patrila rodine Péchyovcov. V  lokalite „Za Majerom“ vznikli nové stavebné parcely, budova základnej školy bola zateplená a v obci prebehlo aj asfaltovanie niekoľkých ulíc.

Initial settlement and medieval

According to archaeological data it was on the present territory of the village Nová Ves Pečovská inhabited since the Paleolithic period gravittien. From the name of the village “Nová Ves” (Wyfolu, Wyfalu, Újfalu) are that formed next to the older settlement – Stara Ves, which was probably today’s Sabina. Period of Nová Ves is expected on the 11th century, other sources can be learned that the village came into being in the 13th century.

Documentary evidence shows that Nova Vsou led provincial road that stretched the entire valley Torysa. On the way he was a notch above the village, then the gate at which the tolls were collected from the 13th century. Pečovská Nová Ves is first mentioned (then as Nova Ves) in a document of King Bela IV. 23 February 1248. About Nová Ves was noble Mick, who in 1319 asked King Charles Robert P a donation. The king agreed and confirmed the donation Nová Ves and gave the new owners the right to collect tolls.

In the second half of the 16th century craftsmanship it flourished. Residents of grown wheat, barley and oats. Nova Ves majority of the population were Slovaks, Germans smaller part. The development of the community also contributed to a new genus Péchyovcov who settled here after the Estates uprising.

By the 18th century they were in the village of Catholics and Protestants. In the years 1720-1760 the Pecovska Nova Ves family first settled Jews Gypsies. Jews were wealthy, so buying houses and land in the village. Create your religious community.

1st World war

The first world war further exacerbated poverty difficult social circumstances. Since Pečovská Nová Ves had a special strategic position, about to be are a defensive trenches, since their implementation but ultimately abandoned. Also had a big impact statement Hungarian Soviet Republic. The Hungarian Red Army in its advance June 9, 1919 authorized the Sabin and surrounding villages: Šarišské Michaľany, Islanders, Orkucany, Ražňany and Pečovská Nová Ves. Hungarian Red Army artillery shelling Pečovská Nová Ves by armored train burned at the castles and Mrs. Antal Pechyho spheric. Residents of the village, along with cattle hiding for more than three weeks on the Maidan.

kostol sv. Jana NepomuckehoWorld War 2

Between the 2nd World War the Nazi army built the village a strong defensive position. Before the village towards Sabin were mined fields. Trench band will stem from “Skalka” to Torys. On excavations were also involved residents Pecovska Nova Ves. Rapid process units 4th Ukrainian Front of Bardejov and Prešov where troops were fighting the Soviet Red Army and the 1st Czechoslovak Army Corps did not allow the German army reinforcements in time to download pre-built defense positions and thus advancing units encountered less resistance the Nazi army. 17 January 1945 was declared general mobilization, which covered all men, other residents went to neighboring villages. German defense managed to break the 21 January 1945. Of the civilians had been killed one woman and three were injured. The fighting killed 32 German soldiers and about 64 soldiers of the Red Army. Fallen soldiers buried in a common grave in the local cemetery, Red Army soldiers were exhumed in 1948 and moved to the central military cemetery. Community struggles caused considerable material damage.

The post-war period

5 March 1945 in three rooms Péchyovského mansion began to teach again. In 1949 the village was established in the Collective farming (JRD) a decade later, halts 70% of farmers from the village. In the years 1944-1968 was built in the village local roads and pavements. In 1950 the village was first established theater Tokajík which took place February 1, 1951 the first movie. Since 1958, the football matches played on a new playground at the railway station. It was built factory for the production of building materials Prefa, in 1969 in the village began its work plant for production of bricks and in 1976 began construction of shopping mall.

The period after the fall of communism

After the Velvet Revolution in 1989, ceased local national committees (MNV) and started to form local and territorial authorities. There it was carried out gasification, it began the construction of water and sewage. He built the House of Hope, a new parish building and the chapel M. Goretti in the settlement. Municipal Office moved into chambers and neoclassical mansions that belonged to the family Péchyovcov. The site “The Majer” created new building plots, the elementary school was warm and took place in the village and asphalting of several streets.

A A A