Mikroregión Čergov / Microregion Čergov

A A A

Občianske združenie regiónu Dolina  Čergova vzniklo v roku 1999. Hlavným dôvodom vzniku bola potreba koordinácie spoločných aktivít zameraných na rozvoj regiónu. Región Doliny Čergova sa nachádza v Sabinovskom okrese, v Prešovskom kraji. Tvoria ho prirodzené povodia sútoku riek Ľutinky a Torysy v priestoroch Čergovského pohoria a Šaršiskej vrchoviny. Geografická poloha, prepojenosť cestnou sieťou, dlhodobá neformálna spolupráca medzi obcami, výmena skúsenosti medzi obcami a participácia na spoločných projektoch, to sú pre nás spoločné výzvy do budúcnosti.

Región je bohatý na históriu. Nachádza sa tu 10 národných kultúrnych pamiatok Slovenska, pričom väčšina z nich sa nachádza na území obce pečovská Nová Ves. Navštívte náš región. Uvítame Vás s otvoreným náručím. Nájdete tu všetky možnosti pre človeka, ktorý chce spoznať kus vlastnej histórie, vidieť krásnu prírodu a zažiť atmosféru pokojného vidieka.

Členmi mikroregiónu sú:

 erb obec Pečovská Nová Ves

www.pecovska.sk

 Cervenavoda  obec Červená Voda

www.cervenavoda.sk

 Hanigovce_e  obec Hanigovce

www.hanigovce.sk

jakovany obec Jakovany

www.jakovany.sk

jakubova-vola obec Jakubova Voľa

www.jakubovavola.sk

lutina obec Ľutina

www.lutina.sk

olejnikov obec Olejníkov

www.olejnikov.sk

Civic association Čergova Valley region was established in 1999. The main reason was the need of coordination of joint activities aimed at the development of the region. Čergova Valley region is located in the Sabinovská district in the Prešov region. They consist of natural background confluence Ľutinky and Torysy the premises Šaršiskej Čergov mountains and highlands. Geographic location, connectivity of road network, long informal cooperation between municipalities, exchange of experience between municipalities and participation in joint projects, that are our common challenges in the future.

The region is rich in history. There are 10 national cultural monuments of Slovakia, with most of them located in the municipality Nová Ves Pečovská. Visit our region. We welcome you with open arms. You will find all possibilities for a person who wants to get to know a piece of our own history, to see the beautiful countryside and experience the atmosphere of peaceful development.

The members of the micro-region are:

 erb Pečovská Nová Ves 

www.pecovska.sk

 Cervenavoda  Červená Voda 

www.cervenavoda.sk

 Hanigovce_e  Hanigovce 

www.hanigovce.sk

jakovany Jakovany 

www.jakovany.sk

jakubova-vola Jakubova Voľa 

www.jakubovavola.sk

lutina  Ľutina 

www.lutina.sk

olejnikov  Olejníkov 

www.olejnikov.sk

 

A A A