Aktivita 7: Lepšia šanca pre zamestnanie / Acitivty 7: Better chance for employment

Kurz poľnohospodárskych prác

V mesiacoch marec – apríl 2024 bol v rámci projektu v obci Pečovská Nová Ves zorganizovaný kurz poľnohospodárskych prác. Kurzu v rozsahu 60 hodín – 30 teoretických v priestoroch komunitného centra a 30 praktických v rámci vybudovaných záhonov (vrátane obstaraných vyvýšených zahonov v obci sa zúčastnilo 25 obyvateľov obce z marginalizovanej rómskej komunity.

Teoretická príprava  bola vedená v zmysle spracovaného študijného materiálu.

V rámci praktickej časti sa účastníci kurzu zamerali na výsadbu priesad a najmä nevyhnutné jarné poľnohospodárske práce, ktoré sú základom pre dosiahnutie úrody.

Nadobudnuté znalosti zúžitkujú účastníci v rámci výkonu zamestnania – nájdu si lepši uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch, ale tiež v rámci starostlivosti o vlastné zahrádky.

 

Kurz záhradníckych prác

V mesiacoch marec – apríl 2024 bol v rámci projektu v obci Pečovská Nová Ves zorganizovaný kurz záhradníckych prác. Kurzu v rozsahu 60 hodín – 30 teoretických v priestoroch komunitného centra a 30 praktických v rámci starosstlicvosti o zeleň a verejné priestranstvá v obci sa zúčastnilo 25 obyvateľov obce z marginalizovanej rómskej komunity.

Teoretická príprava  bola vedená v zmysle spracovaného študijného materiálu.

V rámci praktickej časti sa účastníci kurzu zamerali na výsadbu obstaraných sadeníc stromčekov v obci – najmä popri novovybudovanej cyklotrase. Realizované bolo tiež praktické vyučovanie s využitím obstaranej techniky – kosačky, krovinorezy a podobne – pri údržbe obecnej zelene.

Nadobudnuté znalosti zúžitkujú účastníci v rámci výkonu zamestnania – nájdu si lepši uplatnenie v záhrandíckych, či komunálnych firmách, ale tiež v rámci starostlivosti o vlastné dvory,  predzahrádky a priestranstva v rámci osídlenia.

 

Kurz stavebných prác

V mesiacoch marec – apríl 2024 bol v rámci projektu v obci Pečovská Nová Ves zorganizovaný kurz stavebných prác. Kurzu v rozsahu 60 hodín – 30 teoretických v priestoroch komunitného centra a 30 praktických v rámci stavieb realizovaných v obci sa zúčastnilo 25 obyvateľov obce z marginalizovanej rómskej komunity.

Teoretická príprava  bola vedená v zmysle spracovaného študijného materiálu. Frekvententi boli oboznámení s témami ako:

  1. Príprava staveniska:

– Vyčistenie pozemku: odstránenie vegetácie, odpadu a iných prekážok.

– Vyrovnanie terénu: zabezpečenie rovnej a stabilnej plochy pre základy domu. – Vymedzenie staveniska: označenie hraníc budúcej stavby.

  1. Zemné práce:

– Výkop pre základy: odstránenie zeminy na miestach, kde budú položené základy a piliere.

– Odvodnenie staveniska: zabezpečenie odvádzania vody z oblasti staveniska.

  1. Základové práce:

– Zakladanie: vytvorenie pevného základu pre stavbu, často pomocou betónu a oceľového armovania.

– Hydroizolácia základov: aplikácia materiálov, ktoré zabraňujú prieniku vody do základov.

  1. Výstavba nosných konštrukcií:

– Výstavba nosných múrov, stĺpov a priečok, ktoré podopierajú celú konštrukciu.

– Montáž nosných konštrukcií z dreva alebo ocele pre strešnú konštrukciu.

  1. Murovacie a betonárske práce:

– Výstavba vnútorných a vonkajších múrov pomocou tehál, betónových blokov alebo iných materiálov. – Betónovanie podláh a iných konštrukčných prvkov.

  1. Strešné práce:

– Konštrukcia strechy: vytvorenie krovu a montáž strešnej krytiny.

– Izolácia strechy: zabezpečenie tepelnej a vodnej izolácie.

  1. Inštalačné práce:

– Elektroinštalácie: inštalácia elektrického vedenia, zásuviek a svetelných bodov.

– Inštalácia vodovodu a kanalizácie: príprava potrubných rozvodov pre vodu a odpad.

  1. Omietkové práce:

– Aplikácia vnútorných a vonkajších omietok na steny a stropy, aby sa dosiahla hladká alebo štruktúrovaná povrchová úprava.

  1. Dokončovacie práce:

– Montáž dverí, okien a iných stavebných prvkov.

– Maľovanie, obkladanie a iné finálne úpravy interiéru a exteriéru.

  1. Exteriérové a záhradné práce:

– Úprava okolia domu, výsadba zelene, príprava prístupových ciest a parkovacích miest.

Kurz stavebné práce– materiál

V rámci praktickej časti sa podieľali frekventanti na výstavbe novej prístupovej cesty k zbernému dvor a iných drobných stavebných a údržbárskych prácach.

Nadobudnuté znalosti zúžitkujú účastníci v rámci výkonu zamestnania – nájdu si lepši uplatnenie v stavebných firmách, ale tiež pri svojpomocných výstavbách rodinných domov.