Verejné obstarávanie

A A A

Profil verejného obstarávateľa

Obec Pečovská Nová Ves  je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ:  Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves
Štatutárny zástupca:  PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
Kontakt na zodpovednú osobu za verejné obstarávanie:
Ing. Alena Nalevanková, tel.: +421 (0) 51 458 31 77,  urad@pecovska.sk

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami sú zverejnené na profile:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/5958

_______________________________________________________________________________________

Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

 Portál TRANSPAREX udelil našej obci ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+.

 Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania v našej obci. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie našej obci v očiach občanov a celého Slovenska.

 Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX. prevádzkuje.

Certifikát

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dopravné riešenie napojenia MK na stavbu EuroVelo 11

výzva na predloženie cenovej ponuky v súbore pdf  vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_dopravne_riesenie_napojenia_mk_na_eurovelo_11

návrh zmluvy o dielo v súbore .docx  navrh_zmluvy_o_dielo_dopravne_riesenie_napojenia_mk_na_stavbu_eurovelo_11

nenacenené zadanie v súbore .xlsx  TD-200101-C – Dopravné riešenie napojenia MK na stavbu EUROVELO 11 [zadanie]

projektová dokumentácia v súbore zip  PD_Dopravne_riesenie_napojenia_mk_na_eurovelo_11

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO-02 Splašková kanalizácia, Stoka – ul. Na Pečovec, AA 1-1

výzva na predloženie cenovej ponuky v súbore pdf  vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_dobudovanie_kanalizacie_na_pecovec

návrh zmluvy o dielo v súbore pdf  navrh_zmluvy_o_dielo_kanalizacia_na_pecovec

nenacenené zadanie v súbore pdf  zadanie_kanalizacia_na_pecovec

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

Pohybom k radosti detí

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf   vyzva_pohybom_k_radosti_deti

výkaz výmer v súbore .xlsx  vykaz_vymer_pohybom_k_radosti_deti

výkaz výmer v súbore .ods  vykaz_vymer_pohybom_k_radosti_deti

zápisnica z vyhodnotenia ponúk  zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_pohybom_k_radosti_deti

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Geodetické zameranie a vyhotovenie geometrických plánov stavby “EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves” zabraných pozemkov pre účely vyňatia stavbou zabranej pôdy z pôdneho fondu.

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_geometricke_plany_eurovelo

________________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

Pre radosť detí z pohybu

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_pre_radost_deti_z_pohybu2

výkaz výmer v súbore .xlsx   vykaz_vymer2

výkaz výmer v súbore .ods  vykaz_vymer2

 

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_prevadzkovo_vzdelavacie_centrum_pnv

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

Pre radosť detí z pohybu

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_pre_radost_deti_z_pohybu

výkaz výmer v súbore .xlsx   vykaz_vymer

výkaz výmer v súbore .ods  vykaz_vymer

______________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky

Stavebno-technické úpravy školskej knižnice

výzva na predloženie ponuky v súbore pdf  00_Výzva SP_pdf

príloha č. 1 – výkaz výmer v súbore zip  príloha č. 1 VV

príloha č. 2 – projektová dokumentácia v súbore zip  príloha č. 2 PD

príloha č. 3 – návrh zmluvy o dielo v súbore pdf 03_ZoD_SP

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavná 2, Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_pd_rekonstrukcia_prev_budovy_soc_podniku

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vypracovanie geometrických plánov a zameraní podľa opisu predmetu zákazky pre stavbu – Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves

výzva na predloženie cenovej ponuky v súbore pdf  vyzva_gp_rozsirenie_zberneho_dvora

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Technické vybavenie – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_technicke_vybavenie_dobudovanie_systemu_zberu_odpadu_v_mrk

_______________________________________________________________________________________

Duchovná tradícia spája naše cesty

(Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác)

Súťažné podklady:  https://drive.google.com/file/d/13KZ1ISVHyAWN7INZ-zE2f7toAAD9dUyY/view?usp=sharing

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby pre projekt: Duchovná tradícia spája naše cesty

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_vo_duchovna_tradicia_spaja_nase_cesty

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves – časť Bukovec – zabezpečenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_vo_bukovec

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby – Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice v budove ZŠ, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves

výzva na predloženie cenovej ponuky v súbore pdf  vyzva_vo_kniznica

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Projektová dokumentácia pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavná 2 v obci Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_pd_rekonstrukcia_prev_budovy_soc_podniku

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves – časť Bukovec – vypracovanie žiadosti o NFP

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_vypracovanie_zonfp_bukovec

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Atypický stôl na mieru do knižnice ZŠ Pečovská Nová Ves, Školská 459/12

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_atypicky_stol_do_kniznice_zs

príloha – pôdorys stola v súbore pdf  zs_pecovska_podorys_stola

príloha – vizualizácia v súbore pdf  zs_pecovska_kniznica_vizualizacia

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_pd_rozsirenie_zberneho_dvora

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Vypracovanie špecifickej ekonomickej a finančnej analýzy pre obec Pečovská Nová Ves v rámci prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 2. výzvy PL-SK 2014-2020 z prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rozsahu vyplývajúcom z aktivít projektu “Duchovná tradícia spája naše cesty”

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_vypracovanie_analyzy

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Písomný preklad žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 2. výzvy PL-SK 2014-2020 z prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného  a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rozsahu max. 45 normostrán podľa aktivít projektu “Duchovná tradícia spája naše cesty”

výzva na prekladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_preklad_ziadosti

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Bezbariérový vstup do budovy ZŠ, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf vyzva_bezbarierovy_vstup_do_budovy_zs_pecovska_nova_ves

príloha – výkaz výmer v súbore pdf  bezbarierovy_vstup_zs_pnv_rekapitulacia_objektov

bezbarierovy_vstup_zs_pnv_vonkajsie_zavetrie

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Vnútorná šikmá schodisková plošina pre imobilné osoby v budove ZŠ, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_na_predkladanie_ponuk

príloha – pôdorys vnútorného schodiska v súbore pdf  zs_pecovska_vnutorne_schodisko_a_plosina_pre_imobilnych

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk – doplnenie

(Prieskum trhu) na predmet zákazky

Stavebné práce – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  04. Výzva – Stavebné práce PNV – doplnenie

príloha k výzve – projektová dokumentácia v súbore zip  0. PNV – PD

príloha k výzve – výkaz výmer v súbore zip  0. VV – PNV2

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk 

(Prieskum trhu) na predmet zákazky

Stavebné práce – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf   04. Výzva – Stavebné práce PNV

príloha k výzve – projektová dokumentácia v súbore zip  0. PNV – PD

príloha k výzve – výkaz výmer v súbore zip  0. VV – PNV2

_______________________________________________________________________________________

plán verejného obstarávania na rok 2016


 

Zadanie zákazok

Zverejnenie zadania zákazok s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prieskum trhu-výzva: Prekladateľské a tlmočnícke služby pre prípravu projektu: Duchovná tradícia spája naše cesty

informacia o vysledku vyhodnotenia ponúk: Nákup elektroinštalačného materiálu na osvetlenie nového multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.

Vyzva: Nákup elektroinštalačného materiálu na osvetlenie nového multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Zverejnenie zadania zákazok s hodnotou viac ako 1000,- EUR bez DPH

podľa § 9 odst. 9 novely 95/2013 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zadanie zakazky: zamkova dlazba Premac graniko

Zadanie zákazky: Nákup elektromateriálu na výstavbu verejného osvetlenia


Správa o zákazkach 

Zverejňovanie podľa novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011.

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou nad 1000 Eur:

2011

správa o zákazkách 3 štvrťrok 2011

správa o zákazkách 4 štvrťrok 2011

2012

 

správa o zákazkách 1. štvrťrok 2012

správa o zákazkách 2. štvrťrok 2012

správa o zákazkách 3. štvrťrok 2012

správa o zákazkách 4. štvrťrok 2012

2013

správa o zákazkách 1. štvrťrok 2013

správa o zákazkách 2. štvrťrok 2013