Verejné obstarávanie

A A A

Profil verejného obstarávateľa

Obec Pečovská Nová Ves  je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ:  Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves
Štatutárny zástupca:  PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
Kontakt na zodpovednú osobu za verejné obstarávanie:
Ing. Alena Nalevanková, tel.: +421 (0) 51 458 31 77,  urad@pecovska.sk

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Bezbariérový vstup do budovy ZŠ, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf vyzva_bezbarierovy_vstup_do_budovy_zs_pecovska_nova_ves

príloha – výkaz výmer v súbore pdf  bezbarierovy_vstup_zs_pnv_rekapitulacia_objektov

bezbarierovy_vstup_zs_pnv_vonkajsie_zavetrie

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou)

Vnútorná šikmá schodisková plošina pre imobilné osoby v budove ZŠ, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  vyzva_na_predkladanie_ponuk

príloha – pôdorys vnútorného schodiska v súbore pdf  zs_pecovska_vnutorne_schodisko_a_plosina_pre_imobilnych

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk – doplnenie

(Prieskum trhu) na predmet zákazky

Stavebné práce – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  04. Výzva – Stavebné práce PNV – doplnenie

príloha k výzve – projektová dokumentácia v súbore zip  0. PNV – PD

príloha k výzve – výkaz výmer v súbore zip  0. VV – PNV2

_______________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk 

(Prieskum trhu) na predmet zákazky

Stavebné práce – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf   04. Výzva – Stavebné práce PNV

príloha k výzve – projektová dokumentácia v súbore zip  0. PNV – PD

príloha k výzve – výkaz výmer v súbore zip  0. VV – PNV2

_______________________________________________________________________________________

plán verejného obstarávania na rok 2016


 

Zadanie zákazok

Zverejnenie zadania zákazok s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prieskum trhu-výzva: Prekladateľské a tlmočnícke služby pre prípravu projektu: Duchovná tradícia spája naše cesty

informacia o vysledku vyhodnotenia ponúk: Nákup elektroinštalačného materiálu na osvetlenie nového multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.

Vyzva: Nákup elektroinštalačného materiálu na osvetlenie nového multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Zverejnenie zadania zákazok s hodnotou viac ako 1000,- EUR bez DPH

podľa § 9 odst. 9 novely 95/2013 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zadanie zakazky: zamkova dlazba Premac graniko

Zadanie zákazky: Nákup elektromateriálu na výstavbu verejného osvetlenia


Správa o zákazkach 

Zverejňovanie podľa novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011.

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou nad 1000 Eur:

2011

správa o zákazkách 3 štvrťrok 2011

správa o zákazkách 4 štvrťrok 2011

2012

 

správa o zákazkách 1. štvrťrok 2012

správa o zákazkách 2. štvrťrok 2012

správa o zákazkách 3. štvrťrok 2012

správa o zákazkách 4. štvrťrok 2012

2013

správa o zákazkách 1. štvrťrok 2013

správa o zákazkách 2. štvrťrok 2013