Kultúrne pamiatky a zaujimavosti / Cultural sights and attractions

A A A

renesančný kaštieľ

Renesančný kaštieľ postavený po roku 1560 (posledný majiteľ Kaufer), jednovežový so strielňami na pôvodnej atike, je dvojpodlažná bloková budova s pôvodne renesančnými oknami a nárožnou vežou na juhozápadnej strane. Miestnosti na poschodí majú vyrezávaný trámový strop, na jednom z trámov je vyrezané dátum – rok 1649. V jednotlivých miestnostiach sa nachádzajú kamenné renesančné dvere, renesančné štukové obrazce na klenbách a barokový krb.

bornemiszov kaštiel

Pôvodne barokový kaštieľ (posledný majiteľ Štefan Bornemisza) z polovice 18. storočia je prízemná bloková stavba, hlavné priečelie má ústredný vstupný portál so štukovým ornamentom. Strecha pôvodne manzardová, je dnes sedlová. Začiatkom 20. storočia kaštieľ prestavali v secesnom štýle.

obecný úrad Klasicistická kúria (posledný majiteľ Elemír Péchy) bola postavené v prvej polovici 19. storočia, je jednopodlažná budova obdĺžníkového pôdorysu s dvoma nárožnými plochými rizalitmi a stredným, vysunutým portikom, ktorý je zakončený trojhranným frontónom. Kúriu obklopoval park. V súčastnosti je sídlom obecného úradu.
konhaizerov kastiel Pôvodne neskororenesančný dvojvežový kaštieľ z prvej tretiny 17. storočia (posledný majiteľ Adolf Kornhaizer), bol v roku 1755 prestavaný v barokovom štýle a v prvej polovici 19. storočia rozšírený na severozápadnej strane o ďalšie krídlo. Je to jednopodlažný budova obdĺžníkového pôsorysu, ktorý po dostavbe dostal tvar písmena L. Na južnej fasáde sú dve okrúhle nárožné veže.
kastiel Barokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia (posledný majiteľ Ján Mariássy) je jednopodlažná bloková stavba s manzardovou strechou.
kostol sv. Ondreja Kostol svätého Ondreja Apoštola je  renesančná stavba z 2. polovice 16. storočia so sieňovým priestorom a bočnou vežou, stojí na mieste pôvodnej drevenej stavby a tvorí historická dominantu Pečovskej Novej Vsi. 

Stavba bola v roku 1712 rozšírená polkruhovo zakončeným presbytériom, bočnou kaplnkou a pripojením podvežia, ako druhej bočnej kaplnky k priestoru lode. Neskôr, v roku 1757 kostol obnovili a prefasádovali, pravdepodobne pod vedením staviteľa G. Urlespachera. Obe bočné kaplnky sú v jednej osi. Priestor presbytéria a oboch kaplniek je preklenutý valenou klenbou a lunetami. V lodi sú tri polia pruskej klenby s medziklenbovýmí pásmi, ktoré dosadajú na rímsy vtiahnutých pilierov. Pôvodne renesančná veža má na nárožiach dva diagonálne umiestnené oporné piliere a nárožnú rustiku siahajúcu to výšky kordónovej rímsy. Časť nad rímsou je baroková nadstavba, členená pilastrami s rokajovými hlavicami a terčíkovou podstrešnou rímsou. Zvukové okná majú štukové orámovanie s kvapkami a polkruhovým frontónom, ktorý je rozdelený veľkým klenákom. Veža je krytá barokovoklasicistikou prilbou zakončenou laternou. Po druhej svetovej vojne na ňu namontovali nové vežové hodiny, ktoré opravil miestny rodák A. Leščák. Štítové priečelie lode s hlavným portálom je členené pilastrami s rokajovou hlavicou, na ktorých spočíva rokokovým vlysom zdobený pás kordónovej rímsy segmentový frontón. Záverečný, široký volutový štít s bohatými štukovými rastlinnými ornamentami má uprostred oválny rám s freskovitou maľbou svätého Ondreja a je zakončený trohranným frontónom.

Na bočných lodiach priečelia výklenky s plastikami kráľov – svatým Štefanom a svätým Ladislavom. Nad bočným vchodom sa v rokokovej kartuši nachádza dosta s dvojitým erbom s latinským nápisom (v preklade: Najsvätejšiemu Pánu nášmu, Ježišovi Kristovi, jedinému Bohu vo Svätej trojici, venované roku Pána 1757). Neskorobarokový hlavný oltár z 50. rokov 18. storočia je typu stĺpovitých oltárov s krivkovou architektúrou a plastikami svätcov, v nadstavci ktorého je iluzionistický reliéf svätej trojice v oblakoch, flankovaný adorojúcimi anjelmi. Ústredný obraz svätého Ondreja Apoštola z roku 1874 bol reštaurovaný r. 1913. Bočný oltár Božského srdca Ježišovho datovaný do roku 1752 je z obdobia neskorého baroka: v jeho nadstavci sa nachádza aj obraz Sedembolestnej Panny Márie, po stranách medzi stĺpami sú plastiky znázorňujúce svätého Jána Evanjelistu a svätého Jána Krstiteľa. Bočný oltár Panny Márie datovaný do roku 1757 má rovnaké riešenie ako predošlý. V nadstavci je obraz svätej Anny v dobovom odeve, po stranách medzi stĺpami sú plastiky apoštolov – svätého Pavla a Ondreja. Rokokový oltár svätého Spasiteľa z polovice 18. storočia má konkávne riešenú pilastrovú architektúru, preplnenú rokajovou výzdobou. V nadstavci je dvojitý erb a polpostava Boha-Otca. Obe bočné plastiky chýbajú. Nahradili ich malé ľudové reliéfy piety a Madony. Obraz svätého spasiteľa je z čias postavenia oltára. Rokokový oltár svätého Jána Nepomuckého z polovice 18. storočia pochádza z dielne toho istého rezbára ako oltár Spasiteľa. Má neúplný nadstavec. V strede konkávnej, rokajkmi zdobenej pilastrovej architektúry je obraz svätého Jána Nepomuckého s plastikami dvoch svätcov po stranách. Na vrchole nadstavca je skupina troch putti, rovnakých ako putti tabernákula. Neskorobarokova kazaateľníca z 50. rokov 18. storočia má na parapete sochy štyroch evanjelistov. V chráme sa nachádza aj kamenná rokoková krstiteľnica z polovice 18. storočia a neskororenesančné stallum z polovice 17. storočia s maľovanými tulipánmi a ušnicovým ornamentom.

kaplnka sv. jana nepomuckeho Kaplnka sv. Jána Nepomuckého bola postavená v roku 1864. Postavila ju rodina Antala Péchyho. V roku 1964 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, po roku 1990 sa stala majetkom obce. V roku 1997 bola urobená rozsiahla rekonštrukcia objektu, vrátane výmeny celej kupoly, opravy kríža a vonkajšej fasády. Nachádza sa na Hlavnej ulici.
zidovsky cintorin Židovský cintorín. V 18-19. storočí žila v obci početná židovská komunita. Po smutných udalostiach II.svetovej vojny zostal po tejto komunite v obci iba cintorín, ten sa nachádza na svahu Mníše. Náhrobné kamene boli vyrobené z tvrdého vápenca a mramoru. Posledným rabínom, ktorý tu pôsobil bol Naftali Soffer, zomrel v roku 1899 a je tu aj pochovaný v murovanej hrobke. Po roku 1990 sa stal cintorín majetkom obce, v rokoch 1997-2000 bol cintorín oplotený a náhrobné kamene znovu postavené.

 

renesančný kaštieľ

Renaissance mansion built after 1560 (the last owner Kaufer) jednovežový with loopholes at the original attics, the two-storey block building with the originally Renaissance windows and a corner tower on the southwest side. Rooms upstairs have carved beam ceiling, one of the beams is carved date – the year 1649. The individual rooms are stone Renaissance door, Renaissance stucco figures on the vaults and Baroque fireplace.

bornemiszov kaštiel

Originally Baroque manor house (last owner Stefan Bornemisza) from the 18th century is a ground block building, the main façade has a central entrance portal with stucco ornament. Mansard roof originally, is now saddle. Early 20th century castle rebuilt in the Art Nouveau style.

obecný úrad

Classicist mansion (the last owner Elemír Péchy) was built in the first half of the 19th century, is one-storey building of rectangular shape with two flat buttresses and Nárožný medium, extended portico that is terminated by triangular frontons. Kuri surrounded by a park. At present it is the seat of the municipal office.

konhaizerov kastiel

Originally late Renaissance castle with two towers from the first third of the 17th century (the last owner Kornhaizer Adolf) was rebuilt in 1755 in Baroque style and in the first half of the 19th century expanded to the northwest side of the other wing. It is a single-storey building of a rectangular pôsorysu that after completion got an L-shaped on the southern facade is two round corner towers.

kastiel

Baroque manor house from the second half of the 18th century (the last owner, Jan Mariássy) is a single-storey block building with a mansard roof.

kostol sv. Ondreja

St. Andrew the Apostle is a Renaissance building from the second half of the 16th century with your network space and a side tower stands on the site of the original wooden buildings as the historic landmark of Pecovska Nova Ves.

The building was expanded in 1712 ending with a semicircular chancel, side chapels and connecting podvežia as the second side chapel on the vessel. Later, in 1757 the church restored and prefasádovali probably led builders G. Urlespachera. Both side chapels are in alignment. Space presbytery and two chapels to bridge the barrel vault and lunettes. In the nave are three fields vaulted ceiling with bands between abutting on the ledge, drawn pillars. Originally a Renaissance tower on the corner of two diagonally arranged supporting pillars and corner RUSTIKAL dating back to the height cordon. Part of the cornice is a baroque superstructure, divided by pilasters and capitals with rocaille, patch under-roof cornice. Sound windows are framed stucco with drops and semicircular pediments, which is divided by a large keystone. The tower is covered barokovoklasicistikou helmet topped lantern. After World War II on it they installed a new clock tower which patches local native A. Leščák. Gable front of the ship with the main portal is divided by pilasters with rococo head lying at the Rococo frieze decorated belt cordon segment Frontón. Final, wide scroll gable with rich stucco ornaments plant is in the middle of an oval frame with freskovitou painting of St. Andrew and terminates trohranným frontons.

On the aisle facade niches with statues of kings – St Stephen and St Ladislaus. Over the side entrance in a rococo cartouche is enough with a double coat of arms with the Latin inscription (in translation: the Lord our Sacred, Jesus Christ, the one God in the Holy Trinity, dedicated to the Year of Our Lord 1757). Late main altar of the 50s of the 18th century is of columnar altar with curvilinear architecture and sculptures of saints in the extension which the illusionist relief of the Holy Trinity in the clouds, flankovaný adorojúcimi angels. The central image of St. Andrew the Apostle from 1874 has been restored r. 1913. The side altar of the Sacred Heart of Jesus, dated to 1752 is the late Baroque period: in the top unit is the image of Our Lady of Sorrows, the sides of the posts are sculptures depicting St. John the Evangelist and St. John the Baptist. The side altar of the Virgin Mary dates back to 1757 is the same as the previous solution. The extension piece is an image of Saint Anne in period clothing, the sides of the columns are statues of the apostles – St. Paul and Andrew. Rococo altar of St. Savior of the 18th century has the solved concave pilasters architecture, crowded rococo decoration. The lance is a double coat of arms and polpostava God the Father. Both sides are missing sculptures. They replace them with small reliefs of popular piety and Madonna. The image of the Holy Saviour is from the time the position of the altar. Rococo altar of St. John of Nepomuk from the 18th century have been developed by the same carver altar as Savior. He has incomplete extension. In the middle of the concave, rokajkmi decorated by pilaster architecture is an image of St. John of Nepomuk with statues of two saints on the sides. On top of attachment is a group of three putti, as well as putti tabernacle. Kazaateľníca of late-50s of the 18th century is on the windowsill statues of four evangelists. The temple is also a rococo stone baptismal font from the 18th century and late-stallum of the 17th century with painted tulips and ušnicovým ornament.

kaplnka sv. jana nepomuckeho

Chapel John of Nepomuk was built in 1864. It was built by Antal Pechyho family. In 1964 it was declared a national cultural monument, after 1990 it became the property of the municipality. In 1997 it was carried out extensive reconstruction, including replacement of the entire dome, repair Cross and the external facade. It located on Main Street.

zidovsky cintorin

Jewish cemetery. At 18-19. century lived in the village a large Jewish community. After the tragic events of World War II left by this community in the village only cemetery, that is located on the slope of the monks. Gravestones were made of hard limestone and marble. The last rabbi who worked there was Naftali Soffer, died in 1899 and is also buried here in a brick tomb. After 1990 he became the property of the village cemetery, in 1997-2000, the cemetery was fenced and gravestones rebuilt.

A A A