Informácie o projekte / Information about the project

A A A

Projekt „Všetci spoločne za inklúziu Rómov, lokálny rozvoj a znižovanie chudoby v Pečovskej Novej Vsi“ získal grant z Nórska v sume 276 744 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 41 511 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je je zlepšenie podmienok pre inklúziu Rómov, znižovanie chudoby a miestny rozvoj v obci Pečovská Nová Ves.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú: #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

The project „All together for Roma inclusion, local development and poverty reduction in Pečovská Nová Ves“ benefits from a 276 744 € grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 41 511 €. The aim of the project is to project is to improve the conditions for Roma inclusion, poverty reduction and local development in the village of Pečovská Nová Ves.

The Norway Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe. Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are: #1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work #2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction #3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy #4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights #5 Justice and Home Affairs All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.