Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti 

Predseda: Ing. Štefan Tall

Podpredseda: Jaroslav Želinský

Tajomník: Mgr. Anna Hrabčáková

Členovia komisie:


 

Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení 

Predseda: Ing. Jozef Kolcun

Podpredseda: Peter Novický

Tajomník: Terézia Bočkaiová

Členovia komisie: Ing. Michal Petrík


 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu s Rómami 

Predseda: PhDr. Slavomír Karabinoš

Podpredseda: Mgr. Viera Horňáková

Tajomník: Ing. Alena Nalevanková

Členovia komisie: Mgr. Jana Petreková, Mgr. Norbert Dujava, Lýdia Karaffová, Mária Čekanová, Mgr. Viera Horňáková, Pitoňáková


 

Komisia sociálna, zdravotná, starostlivosti o dôchodcov ochrany verejného poriadku, medziľudských vzťahov

Predseda: Ing. Radoslav Lipjanec

Podpredseda: Mgr. Katarína Falatová

Tajomník: Ing. Alena Nalevanková

Členovia komisie: Ing. Jozef Balaščík


 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

Predseda: Jaroslav Želinský

Podpredseda: Ján Antol

Člen komisie: Peter Novický