Komunitné centrum

A A A

komunitné centrum

K R Í Z O V Ý   P L Á N

Komunitné centrum Pečovská Nová Ves

na stiahnutie tu – Krízový plán komunitného centra

Plán činnosti Komunitného centra Pečovská Nová Ves  2021

na stiahnutie tu – Plán činnosti komunitného centra Pečovská Nová Ves 2021

adresa:

Rómska ulica 778/43

082 56 Pečovská Nová Ves

tel. kontakt: 0918 775 562

e-mail: komunitnecentrum@pecovska.sk

Odborný manažér komunitného centra: Mgr. Marcela Vandžurová

Úradné hodiny:

Pondelok 10:00-12:00 13.00 – 15.30
Utorok 10:00-12:00 13.00 – 15.30
Streda 10:00-12:00 13.00 – 15.30
Štvrtok 10:00-12:00 13.00 – 15.30
Piatok 14:00-15:30
Sobota
Nedeľa

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a to tak na individuálnej ako aj lokálnej úrovni. Komunitné centrum spolupracuje s ďalšími organizáciami ako je obecný úrad, miestna základná škola s materskou školou, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.

Medzi základné ciele komunitného centra patrí:

 • aktivizácia, zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a podpora sociálnej mobility tak jednotlivcov ako aj rodín
 • prevencia sociálno-patologických javov
 • podpora komunitného rozvoja, budovania celej komunity v obci
 • podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času
 • poskytovanie vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých
 • podpora iniciatív a aktívneho prístupu obyvateľov vylúčenej MRK k problematike ochrany životného prostredia, ochrane zdravia a zdravého životného štýlu
 • poskytovanie sociálneho poradenstva, ochrana práv a právom chránených záujmov klientov
 • poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a podpora ich vzájomnej interakcie
 • včasná intervencia
 • prevencia sociálnej inklúzie

 

Komunitné centrum je inštitúciou, v ktorej sú poskytované sociálne, voľnočasové, vzdelávacie služby, realizujú sa programy, zamerané na podporu zamestnateľnosti, programy komunitného rozvoja zasahujúce do rôznych oblastí. Všetky služby sú poskytované v priestoroch komunitného centra a sú bezplatné.

 

Klientmi komunitného centra sú:

 • vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež
 • osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima
 • dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných
 • osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci
 • rodičia na materskej a rodičovskej dovolenke
 • seniori
 • ostatní obyvatelia obce ohrození sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčení

 

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii  podľa § 2 ods. 2 písm. h/ poskytuje

1.sociálne poradenstvo

2.pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

3.pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie,  sprevádzanie

dieťaťa do a zo školského zariadenia

b/vykonáva sa preventívna aktivita

c/ zabezpečuje sa záujmová činnosť

 

Budova komunitného centra je v súčasnej dobe rozdelená do dvoch častí. V jednej časti sa nachádzajú kancelárie terénnej sociálnej práce a v druhej časti priestory pre aktivity komunitného centra. Pre výkon aktivít komunitnej sociálnej práce s klientmi, návštevníkmi sú k dispozícii tri miestnosti. Miestnosť č. 1- učebňa prepojená s počítačovou miestnosťou, určené  pre realizáciu predškolského klubu, prípravy na vyučovanie, doučovania, voľnočasových aktivít. Miestnosť č. 2 určená pre voľnočasové aktivity – tvorivé dielne, hranie spoločenských hier, realizáciu skupinových a komunitných aktivít, vystúpení a pod. Miestnosť č. 3 určená pre výkon voľnočasových aktivít prevažne športového charakteru a aktivít  školiaceho charakteru  (prednášky, besedy a pod.) Súčasťou uvedenej miestnosti  je aj kútik s knižnicou, ktorý bude využívaný ako čitáreň. Aktivity komunitného centra prebiehajú na základe vopred určeného programu, ktorý je klientom a návštevníkom komunitného centra k dispozícii na verejne prístupnom mieste.

V súčasnej dobe v záujme kontinuity  aktivity komunitného centra a terénnej sociálnej práce zastrešujú pracovníci, vykonávajúci aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej práce. Obec sa už čoskoro  plánuje zapojiť do Národného projektu Take away a Národného projektu Komunitné centrá, implementáciu ktorých bude zabezpečovať Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.