Kontakty a organizačná štruktúra OcÚ

Starosta obce

PhDr. Jaroslav Dujava

tel.: 4583 421,  0915 971 002,
fax: 4583 421
e-mail: starosta@pecovska.sk


Zástupca starostu obce

Ing. Radoslav Lipjanec

tel.: 0915 909 498
e-mail: zastupca@pecovska.sk


Prednosta obecného úradu

Štefan Vaľuš

tel.: 0907 062 333
e-mail: prednosta@pecovska.sk


Hlavný kontrolór obce

Ing. Mária Galeštoková

tel.: 4583 121
e-mail: hlavnykontrolor@pecovska.sk


Sekretariát, podateľňa, mzdová agenda

Marta Hadzimová

tel.: 4583 121
e-mail: sekretariat@pecovska.sk


Sociálne oddelenie

Mgr. Eva Kolcunová

tel.: 4583 177
e-mail: socialne@pecovska.sk


Ekonomické oddelenie

Mgr. Anna Hrabčáková

tel.: 4583 177
e-mail: ekonom@pecovska.sk


Oddelenie vnútornej správy a matrika 

Jarmila Dinisová

tel.: 4583 177
e-mail: matrika@pecovska.sk


Organizačné oddelenie

Ing. Alena Nalevanková
tel.: 4583 177
e-mail: urad@pecovska.sk


Spoločný stavebný úrad

Ing. Michal Petrík

tel: 0919 409 858
e-mail: stavebnyurad@pecovska.sk


Oddelenie správy majetku

Juraj Sopčák – správa majetku
Mária Kerestešová – opatrovateľka
Ondrej Šváč – správa majetku
Jana Bečaverová – upratovačka, doručovateľka, koordinátorka
Mária Čubová – upratovačka
Ladislav Červeňák – správa majetku
Róbert Kotlár – správa majetku
Libuša Červeňáková – pracovníčka v hygienickom centre
Štefan Červeňák – pracovník v hygienickom centre
Ladislav Červeňák – pracovník v hygienickom centre


Denný stacionár ASEN

Mgr. Mária Reváková – sociálna pracovníčka
Mgr. Jana Daňková –  sociálna pracovníčka
Lucia Ringová – opatrovateľka
Alena Hetharšiová – opatrovateľka

tel: 0908 288 733
e-mail: stacionar@pecovska.sk


Terénna sociálna práca

Mgr. Andrea Mišenková – terénna sociálna pracovníčka
Simon Červeňák – terénny pracovník
Matúš Šnobl – terénny pracovník
Júliana Hrabčáková – terénny pracovník
Emília Kerestešová – terénny pracovník

tel: 0918 621 729
e-mail: terennapraca@pecovska.sk


Komunitné centrum

Mgr. Marcela Vandžurová – odborný manažér KC
Mgr. Miroslava Petriľáková  – komunitný pracovník KC
Aladár Ferko – pracovník KC

tel: 0918 775 562

e-mail: komunitnecentrum@pecovska.sk

 

                   organizačná štruktúra obecného úradu v Pečovskej Novej Vsi