Farnosť sv. Ondreja

Kostolná 56

082 56 Pečovská Nová Ves

 

správca farnosti :  Mgr. Jozef Kandráč

telefón: 051/4583211

mobil: 0915 433 808

mail: pecovska.nova.ves@abuke.sk

 

Stránkové hodiny farského úradu

Pondelok
Utorok 14:00-16:00
Streda 14:00-16:00
Štvrtok 14:00-16:00
Piatok 14:00-16:00
Sobota
Nedeľa

Rozpis bohoslužieb na novej stránke http://www.farnostpecovska.sk

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA 

 • Termín sviatosti manželstva sú dohodnú obaja snúbenci s kňazom osobne minimálne 6 mesiacov predtým.
 • Ak je jeden zo snúbencov z inej krajiny, v ktorej sa aktuálne zdržiava aj slovenská stránka všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu a cez príslušný biskupský úrad ju zašlú na Arcibiskupský úrad do Košíc, ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má sobáš uskutočniť.
 • Minimálne 3 mesiace pred sobášom, po osobnej dohode s kňazom začnú obaja snúbenci absolvovať predmanželské náuky.
 • Ak sú náuky v inej farnosti (u iného kňaza) doložia snúbenci potvrdenie o ich absolvovaní

Dokumenty k sviatosti manželstva 

 • Minimálne 3 mesiace pred sobášom, obaja snúbenci spíšu na farskom úrade cirkevnú sobášnu zápisnicu, ku ktorej doložia:
 • Žiadosť o manželstvo z obecného úradu
 • Krstné listy, nie staršie ako 6 mesiacov
 • Ak sú obaja z inej farnosti tak aj povolenie k sobášu
 • Ak sú už civilne zosobášení, tak sobášny list

 

SVIATOSŤ KRSTU

 • O krst dieťaťa žiadajú rodičia (nie starí rodiča) minimálne 2 týždne pred plánovaným krstom.
 • Termín predkrstnej náuky si dohodnú rodičia s kňazom a zúčastňujú sa na nej rodičia a krstní rodičia dieťaťa
 • Ak sú rodičia alebo krstní rodičia z inej farnosti, môžu náuku absolvovať vo svojej farnosti, je však potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní náuky.
 • Predkrstnú náuku môžu rodičia a krstní rodičia absolvovať aj pred narodením dieťaťa.

Dokumenty potrebné pre sviatosť krstu 

 • rodný list dieťaťa (stačí kópia)
 • krstné listy krstných rodičov (nie staršie ako 3 mesiace)
 • ak rodičia nebývajú v našej farnosti, prinesú od svojho farára povolenie krstiť

Krstní rodičia musia spĺňať tieto podmienky

 • byť kresťan katolík a mať min. 16 rokov
 • mať sviatosť krstu, 1. sv. prijímania a sviatosť birmovania
 • viesť príkladný kresťanský život
 • nesmú byť rozvedený
 • nesmú žiť s partnerom v zväzku bez bez sviatosti manželstva