Aktivita 3: Psychologické poradenstvo pre zdravšiu komunitu / Acitivty 3: Psychological consulting for a healthier community

Psychologické poradenstvo pre zdravšiu komunitu

V mesiac september 2022 sme začali v rámci realizácie projektovej aktivity č. 3 „Psychologické poradenstvo pre zdravšiu komunitu” s poskytovaní samotného psychologického poradenstva.

Zamestnaná bola psychologička – pani Mgr. Dominika Petríková, ktorá poskytuje poradenstvo v priestoroch komunitného centra v Pečovskej Novej Vsi – v rozsahu 4 hodín, spravidla každý štvrtok.

Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s ostatnými centrami pracujúcimi v obci – najmä so Základnou školou, Materskou školou, či Terénnou sociálnou prácou.

V rámci svojej činnosti sa pani psychologička zameriava na:

  • vykonávanie odborných činností v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie ku klientom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ;
  • poskytovanie individuálnych psychologických služieb, poradenstva a konzultácií v procese výchovy a vzdelávania žiakom a zákonným zástupcom;
  • poskytovanie odbornej psychologickej starostlivosti deťom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom školy.

Jej činnosť významne prispieva k znižovaniu záškoláctva v Základnej škole.