Projekty a investičné zámery

PNV

02 01

projekt

Fond na podporu športu
Športový areál ZŠ v Pečovskej Novej Vsi – Revitalizácia športového areálu ZŠ na ul. Školskej 459/12 v PNV,
SO 01 – Bežecká dráha, SO 02 – Street workoout športovisko, SO 03 – Obnova prístupového chodníka k športoviskám

podpora-sportu2

Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav

jpu

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves

Dobudovanie-základnej-technickej-infraštruktúry-v

Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov

efektivna-verejna-sprava

Plagát Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov

 

np_ks_mrk_II_faza

 

propagacia_zvysenie_kvalitativnej_urovne_kulturno_spolocenskych_podujati_pnv

prevencia-kriminality

 

tabula kniznica

 

EuroVelo-11

VUC

np_tsp_tp_II

np_ks_mrk_II

MŠ

PRIM

 

“Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti – Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves”, projekt spolufinancovaný Európskou úniou

znizenie_energetickej_narocnosti_a_zlepsenie_energetickej_hospodarnosti_prevadzkovo_vzdelavacieho_centra

znizenie_energetickej_narocnosti_prevadzkovo_vzdelavacieho_centra

“Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves”, projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

dobudovanie_systemu_zberu_odpadu_v_mrk

dobudovanie_systemu_zberu_odpadu_v_mrk

“Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C č. 1471/22”, projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

vystavba_materskej_skoly_na_parcele_1471_22

vystavba_materskej_skoly_na_parcele_1471_22

“Rekonštrukcia MK, chodníkov a erejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves” ,  projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce Pečovská Nová Ves

informacna_tabula1

 

“Obnova Základnej a materskej školy v obci Pečovská Nová Ves”, projekt spolufinancovaný Európskou úniou a Slovenskou republikou vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov – z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (10 %).
Celkové opravnené výdavky projektu 997 178,87 EUR.

informacna tabula 2

 

Projekt “Zriadenie obecného podniku zamestnávajúceho sociálne znevýhodnených občanov” je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Obec Pečovská Nová Ves zahájila v máji 2012 realizáciu nového projektu pod názvom „Zriadenie obecného podniku zamestnávajúceho sociálne znevýhodnených občanov“, podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v celkovej výške 169 510,90 €.

informacna tabula 3

Obec Pečovská Nová Ves získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Zberný dvor a kompostáreň v obci Pečovská Nová Ves“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Životné prostredie, Prioritná os: 4 – Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, č. Výzvy: OPŽP-PO4-11-3. Celkové oprávnené výdavky projektu (skutočný stav): 667 031,28 Eur, výška poskytnutého NFP (95% oprávnených výdavkov): 633 679,72 Eur

informacna tabula 4

“Výstavba komunitného centra v obci Pečovská Nová Ves” podporená v rámci regionálneho operačného programu opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately.  Projekt vo výške 252 000€ bol  financovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja, štátnym rozpočtom SR a 5% účasťou obce.

komunitné centrum

Projekt INTEREG: “Dedičstvo starých mám bez hraníc”

intereg logo-psk_01

                                    “Dedičstvo starých mám bez hraníc”

 

Projekt s názvom:                         Dedičstvo starých mám bez hraníc

Číslo projektu:                               INT/EK/PO/1/II/A/0118      
Vedúci partner:                              Obec Pečovská Nová Ves (www.pecovska.sk)

Projektový partner:                       Miasto i Gmina Sieniawa (www.sieniawa.pl)

Začiatok projektu:                         07/2018
Ukončenie projektu:                     06/2019
Prioritná os:                                    Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho

dedičstva cezhraničného územia

Program:                                         INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Celková hodnota projektu:        30 296,38 €

Výška NFP:                                     28 781,55 €

Spolufinancovanie:                      1 514,83 €

 

Opis projektu: Projekt “Dedičstvo starých mám bez hraníc” vychádza z témy, ktorou je historické, kultúrne a prírodné dedičstvo slovensko-poľského pohraničia a teda aj dvoch partnerov: obce Pečovská Nová Ves a Miasta i Gminy Sieniawa. Potrebou, ktorá sa má prostredníctvom jednotlivých projektových aktivít naplniť  je spoznávanie jednotlivých aspektov dedičstva, prostredníctvom kreatívnych a zážitkových aktivít, ktoré majú za cieľ zaujať cieľovú skupinu projektu, ktorej pozornosť sa v terajšom období zameriava na iný typ informácií ako sú tradície a história vlastného územia. Projekt má ambíciu vzbudiť zvedavosť a záujem obyvateľov o historický i kultúrny kontext miesta kde žijú, objavovať jeho hodnoty, osobitosti a silné stránky, ktoré pridávajú územiu určitú pridanú hodnotu.

Ciele projektu:

Hlavný cieľ mikroprojektu je: “Objavovať, poznávať a propagovať osobité historické, kultúrne a prírodné dedičstvo slovensko-poľského pohraničia. Uvedený cieľ prispieva k špecifickému cieľu programu predovšetkým svojou udržateľnosťou a následným možným dlhodobým využívaním výsledkov projektu, pričom sa predpokladajú následné aktivity a vytvorenie zázemia pre opakované podujatia osvedčené v rámci mikroprojektu.

Jednotlivé úlohy budú realizované obyvateľmi slovenského a poľského partnera, avšak následne budú prezentované širokej verejnosti a návštevníkom obcí.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce

Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.