Projekty a investičné zámery

“Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti – Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves”, projekt spolufinancovaný Európskou úniou

znizenie_energetickej_narocnosti_a_zlepsenie_energetickej_hospodarnosti_prevadzkovo_vzdelavacieho_centra

znizenie_energetickej_narocnosti_prevadzkovo_vzdelavacieho_centra

“Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves”, projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

dobudovanie_systemu_zberu_odpadu_v_mrk

dobudovanie_systemu_zberu_odpadu_v_mrk

“Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C č. 1471/22”, projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

vystavba_materskej_skoly_na_parcele_1471_22

vystavba_materskej_skoly_na_parcele_1471_22

“Rekonštrukcia MK, chodníkov a erejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves” ,  projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce Pečovská Nová Ves

informacna_tabula1

 

“Obnova Základnej a materskej školy v obci Pečovská Nová Ves”, projekt spolufinancovaný Európskou úniou a Slovenskou republikou vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov – z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (10 %).
Celkové opravnené výdavky projektu 997 178,87 EUR.

informacna tabula 2

 

Projekt “Zriadenie obecného podniku zamestnávajúceho sociálne znevýhodnených občanov” je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Obec Pečovská Nová Ves zahájila v máji 2012 realizáciu nového projektu pod názvom „Zriadenie obecného podniku zamestnávajúceho sociálne znevýhodnených občanov“, podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v celkovej výške 169 510,90 €.

informacna tabula 3

Obec Pečovská Nová Ves získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Zberný dvor a kompostáreň v obci Pečovská Nová Ves“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Životné prostredie, Prioritná os: 4 – Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, č. Výzvy: OPŽP-PO4-11-3. Celkové oprávnené výdavky projektu (skutočný stav): 667 031,28 Eur, výška poskytnutého NFP (95% oprávnených výdavkov): 633 679,72 Eur

informacna tabula 4

“Výstavba komunitného centra v obci Pečovská Nová Ves” podporená v rámci regionálneho operačného programu opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately.  Projekt vo výške 252 000€ bol  financovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja, štátnym rozpočtom SR a 5% účasťou obce.

komunitné centrum

Projekt INTEREG: “Dedičstvo starých mám bez hraníc”

Koordinátorka mikroprojektu č.: INT/EK/PO/1/II/A/0118

Projekt realizuje obec Pečovská Nová Ves (SK) s partnerom projektu Miasto i Gmina Sieniawa (PL) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020 v rámci Prioritnej osi: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

intereg