Zaujímavosti v okolí / Attractions in the surroundings

A A A

lutina

Ľutina je vzdialená od Pečovskej Novej Vsi len 3 km. Je najvýznamnejším pútnickým miestom grécko- katolíckej cirkvi na Slovensku. Areál pútnického miesta tvorí Bazilika Minor, v ktorej sú vystavené relikvie svätých a blahoslavených. Ďalej je to miniskanzen drevených chrámov, ktorý ponúka zmenšené makety drevených chrámov-skvostov sakrálnej kultúry z východného Slovenska. V roku 2015 bol v areáli postavený aj drevený chrám na mieste  pôvodného dreveného chrámu sv. Kozmu a Damiána, ktorý v obci stál ešte v 19. storočí. Vyhorel v roku 1908. Veža chrámu slúži pre návštevníkov ako rozhľadňa a ponúka úchvatný výhľad na celé okolie.

sabinov

 Sabinov, vzdialený od Pečovskej Novej vsi len 5 km bol v minulosti slobodným kráľovským mestom, koncom 15. storočia sa stal Sabinov členom Pentopolitany – združenia piatich východoslovenských miest, ku ktorému patrili aj Košice, Prešov, Bardejov a Levoča. Sabinov má zachované historické jadro ktorému dominuje gotický chrám sv. Jána Krstiteľa a budova lýcea. Turisti môžu obdivovať aj historickú budovu radnice a dva evanjelické kostoly, renesančnú zvonicu a zvyška hradieb z 15. storočia. V Sabinove sa natáčal aj film “Obchod na korze”, ktorý v roku 1966 ako prvý Česko-slovenský film získal získal Oscara.

drienica

Drienica je lyžiarske stredisko nachádzajúca sa 9 km od Pečovskej Novej Vsi v pri rovnomennej obci Drienica v okrese Sabinov. Lokalita ponúka dobré možnosti na turistiku a lyžovanie, taktiež krytý bazén a saunu. Na svahu sú štyri lyžiarske vleky v dĺžke 2×1000, 300 a 150 m) so zjazdovkami pre začiatočníkov aj pokročilejších lyžiarov. Jedna trať je osvetlená pre večerné lyžovanie. V okolí lyžiarskeho strediska je bohatá ponuka ubytovania a stravovacích služieb.

hanigovský hrad

 Hanigovský hrad (Nový hrad, lat. Novum castrum) je zrúcanina hradu z 13. storočia týčiaci sa nad obcou Hanigovce v pohorí Čergova. V roku 1557 hrad vyhorel, ale jeho noví majitelia ho už neobnovili a usídlili sa v Pečovskej Novej Vsi., vzdialenej od hradu približne 9 km.

kamenický hrad

Kamenický hrad je zrúcaninou hradu z prvej polovice 13 storočia. Stojí na vápencom brale nad obcou Kamenica vzdialenou od Pečovskej Novej Vsi 12 km. Okolie hradu bolo v stredoveku kráľovským poľovným revírom, je dosť možné že, existoval ako miesto kde sa po poľovačke uchýlil kráľ so svojou družinou. Za jasného počasia je možný z hradného brala možný výhľad aj do vzdialenosti niekoľko desiatok kilometrov.

lutina

Ľutina is far from Pecovska Nova Ves only 3 km. It is the most important place of pilgrimage Greek-Catholic Church in Slovakia. The pilgrimage site constitutes Basilica Minor, where they are exposed relics of saints and blesseds. Furthermore, it is a mini-museum of wooden temples, which offers reduced-mock wooden churches treasures of sacred culture of eastern Slovakia. In 2015 the complex was built a wooden temple on the site of the original wooden church of St.. Cosmas and Damian, which still in the village in the 19th century. Burned down in 1908. The tower of the temple serves as a lookout for visitors and offers a breathtaking view of the entire surroundings.

sabinov

Sabinov, away from Pecovska Nova Ves only 5 km was once a free royal town, late 15th century it became a member of sabinov Pentopolitany – an association of five eastern cities, which included also Košice, Prešov, Bardejov and Levoča. Sabinov has preserved historical center dominated by the Gothic Cathedral of Sts. John the Baptist and the building of the Lyceum. Tourists can admire the historic town hall building and two Protestant churches, a Renaissance bell tower and remnants of fortifications from the 15th century. In Sabinove he was shot the film “The Shop on Main Street,” which in 1966 was the first Czech-Slovak film won the Academy Award-winner.

drienica

Drienica Ski Resort is located 9 km from Pecovska Nova Ves in the same village in the district Sabinov Drienica. Location offers good opportunities for hiking and skiing, also an indoor pool and sauna. On the hill there are four ski lifts in length 2×1000, 300 and 150 m), with slopes for beginners and advanced skiers. One track is illuminated for night skiing. In the vicinity of the ski resort is a rich selection of accommodation and catering services.

hanigovský hrad

Hanigovce Castle (New Castle, lat. Castrum Novum) the ruins of the 13th century towering over the village in the mountains Hanigovce Čergova. In 1557 the castle burnt down but the new owners had already renewed and settled in Pecovska Nova Ves., Far from the castle about 9 km.

kamenický hrad

Kamenica Castle is the ruins of the first half of the 13th century. It stands on a limestone cliff above the village of Kamenica distant from Pecovska Nova Ves 12 km. Around the castle was in medieval royal hunting ground, it is quite possible that, as there was a place where the king retreated after hunting with his entourage. In clear weather you can from the castle rock you can also search within a few tens of kilometers.

A A A