Čo a ako vybaviť

A A A

IOMO

Vám uľahčí  vybavovanie úradných záležitostí

IOMO je už dostupné občanom  na Obecnom úrade  v Pečovskej Novej Vsi  počas úradných hodín.

IOMO  (integrované obslužné miesto občana)  ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Ušetrí vám tak nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

 • výpis z registra trestov
 • výpis z listu vlastníctva
 • výpis z obchodného registra

Postupne sa bude služba rozširovať. Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.

Výpis z registra trestov

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

O vyhotovenie výpisu z registra trestov môže požiadať žiadateľ osobne alebo žiadateľ zastúpený splnomocneným zástupcom, pričom táto skutočnosť musí byť uvedená v predloženom splnomocnení s overeným podpisom, ktoré nie je staršie ako 30 dní. Splnomocnený zástupca musí zároveň predložiť originál dokladu, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa (splnomocniteľa) a originál dokladu, ktorým preukazuje svoju totožnosť splnomocnený zástupca.

Žiadateľ preukazuje svoju totožnosť nasledujúcimi spôsobmi:

ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky:

 • originálnym občianskym preukazom alebo originálnym cestovným dokladom a originálom rodného listu

 ak je žiadateľom cudzinec s povoleným pobytom na území SR

 • originálnym cestovným dokladom a originálom rodného listu úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom – prekladateľom
 • originálnym dokladom o povolení na pobyt vydaným v SR a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom – prekladateľom
 • alebo iným originálnym dokladom preukazujúcim totožnosť a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom – prekladateľom

Poplatok: 3,90 €

Doba vybavenia: výstup je dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti.

Výpis z  Listu vlastníctva  

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste vášho trvalého bydliska.

Výpis z listu  vlastníctva je verejná listina , ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.  Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie). Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať:

 • úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,
 • čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely – ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

O Výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

O Výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie.

Občan sa pri vybavovaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Poplatok: 7,90 €

Doba vybavenia: výstup je dostupný do 24 až 48 hodín od zadania žiadosti.

Výpis z  Obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony.

O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Poplatok:  4,50 €
Doba vybavenia výstup je dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti.

iomo

MATRIKA

rodný list

Rodný list  sa vydá iba osobe alebo rodinným príslušníkom, ktorej sa to týka  a to buď osobne  osobne alebo na písomnú žiadosť. Potrebné je mať so sebou občiansky preukaz resp.  sobášny list

sobášny list

Vydá sa osobne iba osobe, ktorej sa týka je potrebné mať so sebou občiansky preukaz.

žiadosť o uzavretie manželstva

Na matričný úrad sa dostavia obaja snúbenci a prinesú tieto doklady: občiansky preukaz, rodný list, úmrtný list (u vdovca), rozsudok o rozvode (u rozvedeného).

úmrtný list

Vydáva  sa osobe, ktorá zabezpečuje pohreb, táto osoba sa preukáže  na základe Listu o prehliadke mŕtveho. Je potrebné mať so sebou občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb.

osvedčovanie fotokópií podpisov a listín na základe originálu 

Potrebné mať so sebou originál listín a občiansky preukaz

nahlásenie trvalého pobytu

Potrebné priniesť so sebou platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze a list vlastníctva  v prípade, že ste vlastníkom rodinného domu alebo bytu.

nahlásenie prechodného pobytu

Potrebné priniesť so sebou platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

zrušenie trvalého  pobytu

Potrebné mať so sebou platný občiansky preukaz  a písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu


DANE, POPLATKY, KOMUNÁLNY ODPAD

daň za psa

Vlastník alebo držiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov chovaný právnickou osobou  alebo fyzickou osobou (výnimkou je pes chovaný na vedecko-výskumné účel, pes v útulku zviera alebo pes so špeciálnym výcvikom vo vlastníctve držiteľa preukazu osoby s ŤZP alebo ŤZPS.

Doklady potrebné k vyplneniu a podaniu priznania: fotokópia dokladov z veterinárneho preukazu , pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu úhynu psa – potvrdenie od veterinára o úhyne psa. Povinnosťou vlastníka je pri zániku daňovej povinnosti evidenčný štítok psa vrátiť!

poplatok za komunálny odpad 
Povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad vzniká pre fyzickú osobu (FO) dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu, resp. dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou,nájmom, alebo podobne)  a pre právnickú osobu (PO) dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie alebo na účel podnikania.

K žiadosti o zníženie poplatku je potrebné doložiť jedne z uvedených dokladov:

 • potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí/ pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie/ alebo čestné vyhlásenie
 • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
 • potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
 • potvrdenie o prechodnom pobyte

 

STAVEBNÝ ÚRAD

žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

Potrebné doklady: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia, kópia územného rozhodnutia, list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace (originál), kópia katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace (originál), 2x situácia osadenia stavby a inžinierskych sietí, 2x projekt stavby podpísaný projektantom.

návrh na vydanie územného rozhodnutia

Potrebné doklady: Žiadosť, list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace (originál), kópia katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace (originál), situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného. rozhodnutia, 2x dokumentácia pre územné rozhodnutie, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií (VSD, a.s., VVS, a.s., SPP, a.s., RÚVZ, ORHaZZ, OÚ ŽP…)

žiadosť o povolenie prekopávky 

Doklady: Žiadosť o povolenie prekopávky

ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie obsahuje

 1. meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 2. účel, rozsah a miesto stavby,
 3. druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,
 4. ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (kvalifikovanou osobou je v  zmysle § 44 ods. 2 SZ ) ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky.
 5. ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí

 1. a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 2. b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje
  • vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a
  • stavebné riešenie stavby,
 3. jednoduchý technický opis stavby,
 4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (pozri § 126 a  140a SZ).

 Definícia DROBNÝCH  stavieb (§ 139b ods. 6 až 8 SZ)

 • plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, čo znamená, že na stavebnom pozemku sa nachádza hlavná stavba (napr. rodinný dom, chata, stavba na výrobu a skladovanie a pod.)
 • nemôže podstatne ovplyvniť  životné prostredie  v negatívnom  zmysle,
 • zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
 • výška nesmie presahovať 5 m ak ide o prízemné stavby (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky,…)
 • hĺbka nepresahuje 3 m, ak ide o podzemné stavby (napr. pivnice, žumpy a    )

Za drobné stavby sa považujú  aj

 • oplotenie,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov ale aj pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.