MAS Bachureň

A A A

Územie verejno – súkromného partnerstva MAS Partnerstvo BACHUREŇ tvoria katastre obcí okresu Prešov: Fričovce, Hendrichove, Hermanovce, Šindliar, Štefanovce, Lipovce, Lažany a Bertotovce a  obce okresu Sabinov: Jarovnice, Renčišov, Uzovské Pekľany a Uzovský Šalgov, Pečovská Nová Ves.

Na celkovej rozlohe územia 122,92 km2 žije 11 209 obyvateľov. Geograficky sa územie nachádza v severozápadnej časti okresu Prešov a juhozápadnej časti okresu Sabinov na juhozápade Prešovského samosprávneho kraja. Na západe hraničí s okresom Levoča. Najvzdialenejšia obec Partnerstva (Lipovce) je vzdialená od krajského a okresného mesta Prešov 28 km a od okresného mesta Sabinov 21 km.

Sídlom Partnerstvo BACHUREŇ je obec Renčišov v okrese Sabinov, ktorá sa nachádza v severnej časti územia.

Miestne akčné skupiny ( MAS )predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje  zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty,  mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia  súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna  akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného  sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je potrebné zaregistrovať ako občianske združenie  (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

    • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva
    • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov
    • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí
    • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia

   www.bachuren.sk