Aktivita 6: Odborný prístup – základ úspechu / Acitivty 6: Professional approach – the basis of success

Školenie pre komunitných a TSP pracovníkov

V dňoch od 8.4.2024 do 26.4.2024 sa v priestoroch Komunitného centra v Pečovskej Novej Vsi konalo školenie komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov. Rozdelené bolo do 4 školiacich dní. Školenia sa zúčastnili pracovníci pracujúci s MRK z obcí MAS partnerstvo Bachureň (Pečovská Nová Ves, Jarovnice, Fričovce, Hermanovce, Ostrovany a Uzovské Pekľany). Aspoň 1 časti školenia sa zúčastnilo až 22 pracovníkov, pričom celé školenie absolvovalo 17 účastníkov.

Školenie bolo podnetné a zaujímavé. Nezanedbateľným prínosom bola vzájomná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe.