Oznámenie o začatí územného konania EUROVELO 11 v Prešovskom kraji

Oznámenie o začatí územného konania EUROVELO 11 v Prešovskom kraji

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania (verejná vyhláška) vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby “EUROVELO 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves” k. ú. Šarišské Michaľany, Orkucany, Sabinov, Pečovská Nová Ves

oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_eurovelo_11

2773-DUR-C-026-situacia

2773-DUR-C-027-situacia

2773-DUR-C-028-situacia

Prerokovanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční dňa 01.03.2017 o 10.00 hod. so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade pre územné plánovanie a stavebný poriadok, Námestie slobody 57 v Sabinove, kanc. č. 2.