Schválené VZN na rok 2017

Schválené VZN na rok 2017

VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 – v súbore pdf vzn_022016_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch

VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby – v súbore pdf  vzn_032016_o_socialnych_uhradach

VZN č. 4/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2017 – v súbore pdf  vzn_042016_o_originalnych_dotaciach

VZN č. 5/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Pečovská Nová Ves – v súbore pdf vzn_052016_o_skd