Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Pečovská Nová Ves – novovytvorenej parcely registra KN-C 275/5 o výmere 14 m2 pod vybudovanou kioskovou trafostanicou z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice

v súbore pdf  zamer_predaja_pozemku_275_5_osobitny_zretel