Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby “I/68 Sabinov, preložka cesty” na pozemkoch katastrálne územie Šarišské Michaľany, Orkucany, Sabinov, Pečovská Nová Ves v súbore pdf   oznamenie_strana1   strana2