Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 44 ks ihličnatých a listnatých drevín v k. ú. Pečovská Nová Ves

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 44 ks ihličnatých a listnatých drevín v k. ú. Pečovská Nová Ves

Oznamujeme Vám, že Mesto  Sabinov ako orgán ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, začalo dňa 23.10.2020 na základe žiadosti Obce Pečovská Nová Ves, Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. Žiadosť sa týka 44 ks ihličnatých a listnatých drevín rastúcich na pozemkoch CKN parc. č. 922/4, 922/1, 55/1, 278/16, 278/25, 278/26, 555, 916/1 a EKN parc. č. 491 k. ú. Pečovská Nová Ves.

Správny orgán podľa ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou v predmetnej veci. Ústne pojednávanie sa uskutoční dňa 12.11.2020  (štvrtok) o 09,00 hod. so stretnutím pozvaných účastníkov na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves.

oznamenie_o_zacati_konania_vo veci_vydania_suhlasu_na_vyrub_44_ks_drevin_pnv