Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku KN-C 184/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku KN-C 184/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves

Obec Pečovská Nová Ves ako orgán ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. d) a i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, začala dňa 26.09.2023 na základe žiadosti, ktorú podala Magdaléna Andrašková, správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. Žiadosť sa týka drevín: 1 ks Orech, 1 ks Jabloň, 1 ks Čerešňa, ktoré rastú na pozemku parc. č.  KN-C 184/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves.

Správny orgán podľa ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou v predmetnej veci. Ústne pojednávanie sa uskutoční dňa 24.10.2023  o 09:00 hod. so stretnutím pozvaných účastníkov na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves.

oznamenie_o_zacati_konania_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_na_pozemku_184_2