Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Pečovská Nová Ves – časti parcely registra KN-E 285/1 o výmere 19 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

v súbore pdf  zamer_predaja_casti_pozemku_285_1_osobitny_zretel