Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 5 a § 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zmysle § 2 písm. f) Zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky Vám oznamuje, že z podnetu Mesta Sabinov, Mestský úrad Sabinov, Námestie Slobody 57, 083 01  Sabinov zo dňa 07.04.2017 podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa začalo konanie vo veci výrubu 1 ks breza s obvodom kmeňa 130 cm a 1 ks ihličnan s obvodom kmeňa 120 cm z dôvodu ich zlého zdravotného stavu. Uvedené dreviny sa nachádzajú na pozemku CKN p.č. 622/1 k. ú. Sabinov.

V súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní § 21 ods. 1 Obec Pečovská Nová Ves nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 25.04.2017 o 9.00 hod. so stretnutím na Odd. správy majetku, Mestský úrad Sabinov.

oznámenie o začatí konania v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_konania_vyrub_drevin_breza_ihlicnan