Oznámenie o začatí územného konania – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov na pozemku C-KN 1112/2 k. ú. Pečovská Nová Ves na základe návrhu VVS a s. Košice – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_skladka_strkov_drvy_piesku_hs_sabinov_vvs