Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku KN-C 884/10 vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku KN-C 884/10 vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšie návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – novovytvorenej parcely registra KN-C 884/10 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely registra KN-C 884/1, zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v súbore pdf  vyhlasenie_ovs_predaj_pozemku_884_10

návrh kúpnej zmluvy v súbore pdf  kupna_zmluva_pozemok_884_10