Zverejnenie zámeru schváliť predaj pozemku KN-C 1542/75 vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru schváliť predaj pozemku KN-C 1542/75 vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru schváliť predaj pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – parcely registra KN-C 1542/75, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 48 m2, zapísaného na LV 1793 pre k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

v súbore pdf  zamer_osobitny_zretel_1542_75