Oznámenie o začatí územného konania – Rozšírenie distribučnej siete parc. č. 508, Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Rozšírenie distribučnej siete parc. č. 508, Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania pre umiestnenie stavby – Rozšírenie distribučnej siete  parc. č. 508, Pečovská Nová Ves na pozemku parc. č. C-KN 511/1; 513/4 a E-KN 785/1 katastrálne územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_plyn_parc_c_508_pnv