Rozhodnutie o odvolaní – I/68 Sabinov, preložka cesty

Rozhodnutie o odvolaní – I/68 Sabinov, preložka cesty

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR o odvolaní proti rozhodnutiu Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydaného pod číslom spisu: OU-PO-OCDPK-2021/01929-13 zo dňa 2021 – stavebnému povoleniu na stavbu “I/68 Sabinov, preložka cesty”

v súbore pdf  rozhodnutie_o_odvolani__09226_2022_scdpk_01812