Február 2019

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
FEBRUÁR 2019
28.02.2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302011N546-122-15 27.02.2019 zmluva_o_poskytnuti_nfp_irop_z_302011n546_122_15
27.02.2019 Šveda Milan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 925 27.02.2019 zmluva_hrobove_miesto_925
25.02.2019 LiveNET services s.r.o. Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme nasvietených optických vláken/vedení – Prevádzka kamerového systému v obci Peč. Nová Ves 25.02.2019 zmluva_o_najme_optika_livenet
25.02.2019 TIMOTI design s.r.o. Prešov Zmluva o dielo – projektová dokumentácia – Prestavba MK na ul. Rómskej 25.02.2019 zmluva_o_dielo_timoti_design_mk_romska
19.02.2019 GEODUS s.r.o. Sabinov Zmluva o dielo – geometrické plány – Prestavba MK na ul. Rómskej 18.02.2019 zmluva_o_dielo_geodus
14.02.2019 Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000536-001 31.12.2018 dodatok1_k zmluve_o_spolupraci_usvrk_oip_2017_000536_001
v CRZ zverejnený 08.01.2019, účinný 09.01.2019
12.02.2019 HYCA s.r.o. Pezinok Kúpna zmluva – Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves – Tovary – časť 5.:  Kontajnery 12.02.2019 kupna_zmluva_cast_5_hyca
12.02.2019 HYCA s.r.o. Pezinok Kúpna zmluva – Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves – Tovary – časť 4.: Vozidlo s hákovým nosičom kontajnerov a hydraulickou rukou 12.02.2019 kupna_zmluva_cast_4_hyca
12.02.2019 KONNEX, s.r.o. Trnava Kúpna zmluva – Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves – Tovary – časť 3.: Drvič stavebného materiálu 12.02.2019 kupna_zmluva_cast_3_konnex
12.02.2019 KONNEX, s.r.o. Trnava Kúpna zmluva – Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves – Tovary – časť 2.: Kolesový traktor s príslušenstvom 12.02.2019 kupna_zmluva_cast_2_konnex
12.02.2019 KONNEX, s.r.o. Trnava Kúpna zmluva – Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves – Tovary – časť 1. : Teleskopický nakladač 12.02.2019 kupna_zmluva_cast_1_konnex
12.02.2019 OZ TJ “OROL” Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 12.02.2019 zmluva_dotacia_tj_orol_2019
12.02.2019 OZ FS Jablonečka Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 12.02.2019 zmluva_dotacia_fs_jablonecka_2019
12.02.2019 Telovýchovná jednota SLOVAN Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 11.02.2019 zmluva_dotacia_tj_slovan_2019
04.02.2019 Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – pozemok KN-E 307/6 25.01.2019 zmluva_o_bz_vb_plyn_rimkat_farnost_sv_ondreja 

priloha2

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
FEBRUÁR 2019
43/2019 vodoinštalačný materiál TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves 28.02.2019
42/2019 grafické spracovanie a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu Tlačiareň HEIDY, s.r.o. Sabinov 28.02.2019
41/2019 autobusová preprava osôb osobna-preprava s.r.o. Lipany 28.02.2019
40/2019 LED svietidlá pre verejné osvetlenie Za Majerom O.S.V.O. Comp, a.s. Prešov 28.02.2019
39/2019 stavebný dozor na stavbe: Výstavba denného stacionára Michal Petrík – STAV-PET, Lipany 27.02.2019
38/2019 prívesný vozík AUTOCAR – Ťažné Zariadenia, Dolný Kubín 27.02.2019
37/2019 vypracovanie PD – rozšírenie vodovodu ul. Hlavná Ing. Vladimír Zvada, Prešov 27.02.2019
36/2019 školenie pre členov DHZ FLORIAN, s.r.o. Martin 27.02.2019
35/2019 dodanie štrku HT SH s.r.o. Sabinov 25.02.2019
34/2019 vystúpenie hudobnej skupiny Sokoly Mgr. Tomáš Oravec PhD. – Production, Gyňov 25.02.2019
33/2019 kancelárske potreby – aktivity KC EPoS SB, s.r.o. Sabinov 15.02.2019
32/2019 matričné tlačivá Centrum polygrafických služieb MV SR, Bratislava 15.02.2019
31/2019 kancelárske zostavy AJ Produkty a.s. Bratislava 15.02.2019
30/2019 olej Shell Slavko Jurko – JS Agrotechnika, Medzany 15.02.2019
29/2019 sieťky proti hmyzu na plastové okná do budovy MŠ, na ul. Rómska 821/45 PERAT s.r.o. Prešov 15.02.2019
28/2019 horizontálne interiérové žalúzie do budovy MŠ, na ul. Rómska 821/45 PERAT s.r.o. Prešov 15.02.2019
27/2019 vyjadrenia k PD pre stavebné akcie SPP – distribúcia, a.s. Bratislava 11.02.2019
26/2019 sieť na kontajner Marián Tkáč SLOVŠPORT, Humenné 11.02.2019
25/2019 pohľadnice, magnetky CBS spol. s r.o., Kynceľová 04.02.2019
24/2019 revízna správa elektroinštalácie Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov 04.02.2019
23/2019 vypracovanie PD – Modernizácia verejného osvetlenia – Hlavná, Na Dujave IL Prešov s.r.o. Prešov 04.02.2019
22/2019 dodanie tonerov, oprava a údržba tlačiarní FORDAT, s.r.o. Prešov 04.02.2019
21/2019 vyjadrenie o existencii PTZ Orange MICHLOVSKÝ, s.r.o. Piešťany 04.02.2019
20/2019 gumové rohože B2B Partner, s.r.o. Bratislava 04.02.2019

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

 

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
FEBRUÁR 2019
8619 190056 ATH-PO s.r.o. Ľubotice hasiace prístroje 91,80 € 06.03.2019
8519 2019024 IL Prešov, s.r.o. Prešov vypracovanie projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Peč.N.Ves 300,00 € 06.03.2019
8419 FV2019006 REAL STYLE, s.r.o. Sabinov vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce 2016 -2020  140,00 €  28.02.2019
8319 OF2019009 Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov revízna správa rozvádzača a miestností prevádzkovej budovy OcÚ 100,00 € 28.02.2019
8219 7190401312 Slovenský pozemkový fond, Bratislava nájom pozemkov za rok 2019 – ochrana pred povodňami 40,00 € 25.02.2019
8119 54190012 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemc PnD v mesiaci 02/2019 828,80 € 25.02.2019
8019 2124758598 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice vodné a stočné – vyúčtovanie 20.11.2018 – 18.02.2019 – budovy vo vlastníctve obce 1 025,05 € 25.02.2019
7919 19020320 CBS spol. s r.o., Kynceľová pohľadnice, magnetky 288,00 € 19.02.2019
7819 19020297 CBS spol. s r.o., Kynceľová fotomapy z obce Pečovská Nová Ves 426,00 € 15.02.2019
7719 201901371 AJ Produkty a.s. Bratislava kancelárske zostavy – 2 ks 717,60 € 25.02.2019
7619 29000078 EPoS SB, s.r.o. Sabinov kancelárske potreby – aktivity KC 125,15 € 25.02.2019
7519 2/2/19 Marián Tkáč Slovšport, Humenné ochranná sieť na kontajner 80,00 € 25.02.2019
7419 19100008 TENDERTEAM, s.r.o. Prešov výkon stavebného dozoru – Zníženie energetickej náročnosti prev.vzdel. centra 1 907,44 € 28.02.2019
7319 415190118 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica prenájom vodného toku Ginec za rok 2019 –  ochrana pred povodňami 1,03 € 25.02.2019
7219 3171900045 Spoločnosť Šariš a.s., Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 02/2019 1 174,52 € 25.02.2019
f7119 2019004 Enviroprojekt, s.r.o. Prešov následná monitorovacia správa č. 3 – Zberný dvor a kompostáreň 200,00 € 25.02.2019
D_119 97002285 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice dobropis za prenájom pozemku p.č. 1082/2  – cyklotrasa EuroVelo 11 -0,74 €  19.02.2019
VPD 5101 01/2019 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov v mesiaci 01/2019 419,04 € 15.02.2019
VPD 5099 9000317033 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava vyjadrenie k PD – Rekonštrukcia MK, ul. Mlynská 24,00 € 14.02.2019
vpd_5099 9000317027 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava vyjadrenie k PD – Rekonštrukcia MK, ul. Na Pečovec 120,00 € 14.02.2019
VPD 5099 9000317017 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava vyjadrenie k PD – Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociál. podniku 120,00 € 14.02.2019
VPD 5099 9000317015 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava vyjadrenie k PD – Rekonštrukcia MK, ul. Jabloňová 120,00 € 14.02.2019
VPD 5093 193190185 MICHLOVSKÝ  spol. s r.o.,Piešťany vyjadrenie o existencii PTZ Orange – Rekonštrukcia MK, ul. Mlynská, Rekonštr.prev.budovy sociál. podniku 22,00 € 11.02.2019
VPD 5090 193190182 MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Piešťany vyjadrenie o existencii PTZ Orange – Rekonštrukcia MK, ul. Na Pečovec 13,00 € 08.02.2019
VPD 5090 193190175 MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Piešťany vyjadrenie o existencii PTZ Orange – Rekonštrukcia MK, ul. Jabloňová 13,00 € 08.02.2019
VPD 5088 7190100055 Prokauf Komplex, s.r.o. Česká Ves, ČR hobľovacie nože na hobľovačku Einhell – 2 sady 76,88 € 08.02.2019
7019 7292330459 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.01.2019 – 31.01.2019 – komunitné centrum 460,68 € 15.02.2019
6919 7294411836 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.01.2019 – 31.01.2019 – Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch 312,44 € 15.02.2019
6819 7293755876 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.01.2019 – 31.01.2019 -VO Za Majerom 172,52 € 15.02.2019
6719 7293755875 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.01.2019 – 31.01.2019 – Kostolná ul. 24,24 € 15.02.2019
6619 7294411837 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.01.2019 – 31.01.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 39,31 € 15.02.2019
6519 7294411835 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.01.2019 – 31.01.2019 – obecný úrad  209,36 €  15.02.2019
6419 7293755874 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.01.2019 – 31.01.2019 – VO Hlavná 130, Na Dujave 985,22 € 15.02.2019
6319 2019057 FORDAT, s.r.o. Prešov servisné práce na tlačiarni HP 2055 87,96 € 15.02.2019
6219 20190008 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán pozemkov 1544/20, 1544/21, 1544/41, 1545/4, 1545/6 v k.ú. Pečovská Nová Ves 390,00 € 15.02.2019
6119 20190007 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán pozemku 318/2 v k.ú. Pečovská Nová Ves  325,00 €  15.02.2019
6019 2019052 FORDAT, s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní 208,80 € 11.02.2019
5919 2191103610 SOZA Bratislava za verejné použitie hudobných diel prostredníctvom obec. rozhlasu 2019  14,28 €  11.02.2019
5819 7456173287 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.01.2019 – 28.02.2019 – tehelňa, admin.budova, garáže 164,00 € 11.02.2019
5719 7456173286 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.01.2019 – 28.02.2019  – MI Roveň, haly, zberný dvor 83,00 € 11.02.2019
5619 7456173285 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.01.2019 – 28.02.2019 – budovy OcÚ, verejné osvetlenie 923,00 € 11.02.2019
5519 8226075792 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 01/2019 – obecný úrad  47,93 €  11.02.2019
5419 SPF19402877 B2B Partner s.r.o., Bratislava gumové rohože 88,80 € 11.02.2019
5319 OF2019002 Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov montáž zabezpečovacieho systému pre Materskú školu na ul. Rómska 821/45 1 710,00 € 07.02.2019
5219 618097 MJM Group s.r.o. Kurov následná monitorovacia správa č. 5 – Obnova ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 120,00 € 11.02.2019
5119 20190009 Ing. Jozef Kadlečík, Hlohovec energetický certifikát prevádzkovo vzdelávacieho centra 325,00 € 06.02.2019
5019 1900006690 WI-NET s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za mesiac 02/2019 – obecný úrad 30,00 € 06.02.2019
4919 3117190091 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 01/2019 1 800,06 € 06.02.2019
4819 3091906434 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 02/2019 1 234,80 € 01.02.2019
4719 5493514369 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2019 – stavebný úrad 23,62 € 06.02.2019
4619 5493508832 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2019 – komunitná práca 16,00 € 06.02.2019
4519 5493504070 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2019 – terénna sociálna práca 32,80 € 06.02.2019
4419 5493504116 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2019 – technické oddelenie 26,96 € 06.02.2019
4319 5493509757 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2019 – starosta 25,50 € 06.02.2019
4219 5493508668 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2019 – mobilný internet 14,99 € 06.02.2019
4119 5493508298 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2019 – zástupca starostu 25,00 € 06.02.2019
4019 5493508857 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2019 – prednosta OcÚ 30,00 € 06.02.2019
3919 193000486 MM-Networks s.r.o., Lipany Internet 8/1 za mesiac 02/2019 – komunitné centrum 12,50 € 06.02.2019
3819 8667825068 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.02.2019 – 28.02.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 158,00 € 06.02.2019
3719 8667824704 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.02.2019 – 28.02.2019 – tehelňa 64,00 € 06.02.2019
3619 8667824520 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.02.2019 – 28.02.2019 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum 917,00 € 06.02.2019
3519 FV191005 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 38,35 € 06.02.2019
3419 20190035 LIM PO, s.r.o. Prešov poháre pre víťazov – stolnotenisový turnaj 144,00 € 06.02.2019
3319 1019020282 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 02/2019 42,00 € 06.02.2019