Marec 2019

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

 

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
MAREC 2019
29.03.2019 ENVI-PAK, a.s. Bratislava Zmluva č. VMI1231201803 31.12.2018 zmluva_vmi1231201803_envipak
28.03.2019 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 19/37/054/69 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP CnTP2 – Opatrenie č. 2 27.03.2019 dohoda_19_37_054_69
27.03.2019 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 19/37/50J/NS/20 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 26.03.2019 dohoda_19_37_50j_ns_20
27.03.2019 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 19/37/012/31 20.03.2019 dohoda_19_37_012_31
26.03.2019 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 19/37/52A/44 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby 26.03.2019 dohoda_19_37_52a_44
26.03.2019 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava Zmluva o dielo č. Z19-015-0042  na stavebnú akciu EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves 26.03.2019 zmluva_o_dielo_z19_015_0042_swietelsky_eurovelo
priloha_k_zod_z19_015_0042_rozpocet
22.03.2019 Obec Rožkovany Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rožkovany č. RO-2019/02 – CVČ 06.03.2019 zmluva_ro_2019_02_cvc_obec_rozkovany
20.03.2019 Mesto Senec Zmluva o spolupráci č. 002/19/07/spolupráca 25.02.2019 zmluva_0021901spolupraca_mesto_senec
na stránke mesta Senec zverejnená 13.03.2019, účinná 14.03.2019
20.03.2019 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 02306/2018-PKZO-K40055/18.00 – EuroVelo 11 15.02.2019 zmluva_02306_2018_pkzo_k40055_18_00_spf
v CRZ zverejnená 15.02.2019, účinná 25.02.2019
20.03.2019 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva č. VP/19/07005/001 04.03.2019 hromadna_licencna_zmluva_vp1907005001_soza
18.03.2019 SOZA Bratislava Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta 13.03.2019 zmluva_klientske_konto_soza
18.03.2019 ATH-PO s.r.o., Ľubotice – Šarišské Lúky Mandátna zmluva – stavebný dozor stavby EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves 18.03.2019 mandatna_zmluva_atp_po
priloha1_k_mz_ath_po
07.03.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) č. 0344/3000/2019 – Pečovská Nová Ves, Jabloňová, NN rozvody 15.02.2019 zmluva_o_bz_vb_0344_3000_2019_vsd
07.03.2019 Július Pavlík, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 926 07.03.2019 zmluva_hrobove_miesto_926
04.03.2019 AD MUSIC s.r.o. Bratislava Zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca – speváka Adama Ďuricu č. 06/ADM/2019 01.03.2019 zmluva_06_adm_2019_ad_music
01.03.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) č. 0824/3000/2018 – Pečovská Nová Ves, ul. Záhradná, NN rozvody 26.02.2019 zmluva_o_bz_vb_0824_3000_2018_vsd

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
MAREC 2019
60/2019 preprava balíka pre GUMOTEX a.s., Břeclav BGA group, s.r.o. Brno 26.03.2019
59/2019 čistenie kanalizačných potrubí na budove zdravotného strediska Verejnoprospešné služby, s.r.o. Pečovská Nová Ves 22.03.2019
58/2019 školenie – kurz prvej pomoci Slovenský červený kríž, ÚS Prešov 22.03.2019
57/2019 oprava kalového čerpadla PUMPEG, s.r.o. Prešov 18.03.2019
56/2019 oprava zipsu na protipovodňovom vaku GUMOTEX a.s., Břeclav, ČR 18.03.2019
55/2019 sklenárske práce Ing. Jaroslav Ondria, Prešov 18.03.2019
54/2019 vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení pre stavebné akcie počas r. 2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.03.2019
53/2019 vystúpenie – Pečovskonovoveský jarmok 2019 Folklórny súbor Vranovčan, Vranov nad Topľou 08.03.2019
52/2019 rezané kvety k MDŽ Miroslav Dujava, Jakovany 08.03.2019
51/2019 hliníkové sklápacie lešenie pojazdné Jozef Steiner, s.r.o. Bratislava 08.03.2019
50/2019 elektroinštalačný materiál TVOJA DOBA s.r.o. Ľubotice 05.03.2019
49/2019 vystúpenie počas osláv MDŽ Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou 04.03.2019
48/2019 mäsové výrobky – fašiangové slávnosti HURKA, s.r.o. Prešov 04.03.2019
47/2019 laboratórny rozbor pitnej vody RÚVZ Prešov 04.03.2019
46/2019 stavebný materiál, všeobecný materiál STAV-MAJO, s.r.o. Lipany 01.03.2019
45/2019 kancelárske potreby APL plus s.r.o. Prešov 01.03.2019
44/2019 kancelársky papier Lyreco CE, SE, Pezinok 01.03.2019

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
MAREC 2019
14519 20190307 BDV Trade, s.r.o. Janovce vitríny pre projekt: Dedičstvo starých mám bez hraníc 8 782,80 € 29.03.2019
14419 1560005565 Centrum polygrafických služieb, Bratislava matričné tlačivá 18,72 € 29.03.2019
14319 2019069 Združenie obcí hornej Torysy, Lipany vložné za delegáta na 30. snem ZMOS 100,00 € 29.03.2019
14219 FV190008 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Peč.N.Ves, II. etapa sociál. zariadenia 46 354,39 € 29.03.2019
VPD5245 193190473 MICHLOVSKÝ, s.r.o. Piešťany vyjadrenie o existencii PTZ Orange – NN vedenie, ul. Jabloňová, ul. Záhradná 22,00 € 27.03.2019
VPD5231 6611906905 Slovak Telekom, a.s. Bratislava vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení – NN vedenie,  ul. Jabloňová 16,99 € 19.03.2019
VPD5231 6611906903 Slovak Telekom, a.s. Bratislava vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení – NN vedenie, ul. Záhradná 16,99 € 19.03.2019
VPD5176 6611906605 Slovak Telekom, a.s. Bratislava vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení – MK k židovskému cintorínu 16,99 € 14.03.2019
14119 5570031641 IVES Košice programové vybavenie WinKons, WinPam, WinIbeu, WinMatri 240,44 € 18.03.2019
14019 3171900098 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 03/2019 1 133,38 € 25.03.2019
13919 54190025 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 03/2019 1 046,62 € 25.03.2019
13819 2191108863 SOZA Bratislava odmena za licenciu na verej. použitie hudobných diel – Fašiangy 2019 80,40 € 25.03.2019
13719 092019 Ing. Jaroslav Ondria, Sabinov sklenárske práce 83,04 € 25.03.2019
13619 20190304 JUDr. Jozef Sotolář, Košice právne služby  312,86 €  18.03.2019
13519 21903028 O.S.V.O. comp, a.s. Prešov LED svietidlá – VO Za Majerom 5 500,80 € 18.03.2019
13419 OF2019011 Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov dodanie a montáž kamerového systému pre MŠ na ul. Rómska 821/45 6 030,00 € 18.03.2019
13319 19030296 CBS spol. s r.o., Kynceľová pohľadnice, magnetky z obce 194,40 € 18.03.2019
13219 7294316490 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2019 – 28.02.2019 – komunitné centrum 285,28 € 18.03.2019
13119 7293221442 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2019 – 28.02.2019 – VO Za Majerom 146,27 € 18.03.2019
13019 7293221441 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2019 – 28.02.2019 – ul. Kostolná 24,24 € 18.03.2019
12919 7293221440 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2019 – 28.02.2019 – VO Hlavná 130, Na Dujave 798,94 € 18.03.2019
12819 7293023450 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2019 – 28.02.2019 – prevádz. budova OcÚ – Na Pečovec 34,81 € 18.03.2019
12719 7293023449 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2019 – 28.02.2019 -Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch 260,03 € 18.03.2019
12619 7293023448 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2019 – 28.02.2019 – obecný úrad – Hlavná 64 191,21 €  18.03.2019
12519 190107 Jozef Steiner s.r.o., Bratislava hliníkové sklápacie lešenie 678,90 € 13.03.2019
12419 19030126 CBS spol. s.r.o., Kynceľová fotomapy obce Pečovská Nová Ves 308,40 € 18.03.2019
12319 19008 Ing. Júlia Zajoncová, Fintice odborné stanovisko k odňatiu pôdy pre výstavbu: Eurovelo 11 129,00 € 13.03.2019
12219 F21900701 APL plus, s.r.o. Prešov kancelárske potreby 861,69 € 13.03.2019
12119 1/2019 Miroslav Dujava, Jakovany rezané kvety k sviatku MDŽ 320,00 € 13.03.2019
12019 20190003 Ing. Pavol Dulín, s.r.o. Prešov geometrické plány – EuroVelo 11 4 200,00 € 13.03.2019
11919 2019012 PERAT s.r.o. Prešov horizontálne interiérové žalúzie na plastové okná na budove MŠ na ul. Rómska 821/45 1 424,00 € 08.03.2019
11819 2019011 PERAT s.r.o. Prešov sieťky proti hmyzu na plastové okná na budove MŠ na ul. Rómska 821/45 1 894,00 € 08.03.2019
11719 3117190223 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 02/2019  1 809,32 €  13.03.2019
11619 193000770 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 03/2019 – komunitné centrum 12,50 € 08.03.2019
11519 3171900076 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za 02/2019 109,46 € 06.03.2019
11419 8228122878 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 02/2019 – obecný úrad 51,84 € 06.03.2019
11319 FV190101 MASTAF, s.r.o. Sabinov materiál na opravu kanalizácie – zdravotné stredisko 35,87 € 06.03.2019
11219 191011 HT SH s.r.o. Sabinov kamenivo 177,24 € 06.03.2019
11119 2019035 Združenie obcí hornej Torysy, Lipany poplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS Horná Torysa na rok 2019 182,36 € 06.03.2019
11019 FV190299 TVOJA DOBA, s.r.o. Ľubotice elektroinštalačný materiál 339,60 € 06.03.2019
10919 10/2019 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov za 02/2019 354,24 € 06.03.2019
10819 3091911287 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 03/2019 1 213,20 € 04.03.2019
10719 1900010931 WI-NET s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 03/2019 – obecný úrad 30,00 € 06.03.2019
10619 10190004 Mgr. Tomáš Oravec PhD. Production, Gyňov hudobné vystúpenie kapely Sokoly – Fašiangy 2019 1 200,00 € 06.03.2019
10519 8667851236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.03.2019 – 31.03.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 158,00 € 06.03.2019
10419 8667850864 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.03.2019 – 31.03.2019 – tehelňa 64,00 € 06.03.2019
10319 8667850680 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.03.2019 – 31.03.2019 – OcÚ, zdrav. stred., prev.vzdel.centrum 892,00 € 06.03.2019
10219 FV190746 HURKA s.r.o. Prešov mäsové výrobky – Fašiangy 2019 132,07 € 06.03.2019
10119 319000237 AUROCAR – Ťažné Zariadenia s.r.o. Dolný Kubín prívesný vozík 592,00 € 04.03.2019
10019 FV1920154 STAV-MAJO s.r.o. Lipany spotrebný materiál 61,63 € 06.03.2019
9919 FV191014 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 28,01 € 06.03.2019
9819 2019019 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 02/2019 186,00 € 06.03.2019
9719 5498077826 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 03/2019 – stavebný úrad 23,50 € 06.03.2019
9619 5498072420 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 03/2019 – komunitná práca 16,00 € 06.03.2019
9519 5498067297 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 03/2019 – terénna sociálna práca 32,80 € 06.03.2019
9419 5498067842 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 03/2019 – technické oddelenie 25,00 € 06.03.2019
9319 5498073221 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 03/2019 – starosta 25,50 € 06.03.2019
9219 5498072009 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 03/2019 – mobilný internet 14,99 € 06.03.2019
9119 5498071640 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 03/2019 – zástupca starostu 25,00 € 06.03.2019
9019 5498072074 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 03/2019 – prednosta OcÚ 30,00 € 06.03.2019
8919 2019074 FORDAT, s.r.o. Prešov servisné práce tlačiareň, kopírovací stroj 190,80 € 04.03.2019
8819 FVP190012 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves materiál na opravu kanalizácie – zdrav. stredisko 27,40 € 06.03.2019
8719 1019030280 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 03/2019 42,00 € 06.03.2019